Rozšířené kompetence všeobecné sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Čermáková, Veronika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:14Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:14Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76115
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku kompetencí všeobecné sestry. Tato práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá definováním pojmu kompetence v ošetřovatelství, vzděláváním všeobecné sestry, vymezením aktuální legislativy vzdělávání a kompetencí všeobecné sestry, aktuálním stavem problematiky v ČR a zkušenostmi ze zahraničí. Průzkumná část se zabývá analýzou průzkumného šetření, které probíhalo pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Cílem průzkumu bylo zjistit zkušenosti všeobecných sester s plněním svých kompetencí v praxi a názory všeobecných sester na návrh rozšířených kompetencí České asociace sester (ČAS). cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject odpovědnost cze
dc.subject ČAS cze
dc.subject general nurse eng
dc.subject competence eng
dc.subject responsibility eng
dc.subject CAN eng
dc.title Rozšířené kompetence všeobecné sestry cze
dc.title.alternative Advanced competences of general nurse eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the issue of competencies of a general nurse. This work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the definition of the concept of competence in nursing, education of general nurses, the definition of current legislation in the field of education and competencies of general nurses, the current situation in the Czech Republic and experience from abroad. The exploratory part deals with the analysis of the survey, which was conducted using a semi-structured interview. The aim of the survey was to find out the experience of general nurses with the fulfillment of their competencies in practice and the opinions of general nurses on the proposal of extended competencies of Czech Association of Nurses (CAN). eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se podle Vás dalo předcházet problematice neznalosti vlastních kompetenci u všeobecných sester?> 2. V diskuzi uvádíte výzkum autorky Popelkové, která se zabývala metodikou hodnotících škál, kdy pouze tři z 58 používaných škál vyšly jako validní. Pro zajímavost uveďte, o jaké tři škály se jedná? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40384
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account