Foto-indukované změny multi-vrstev systému GeSe-AsS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knotek, Petr
dc.contributor.author Šandová, Andrea
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:52:58Z
dc.date.available 2020-07-08T10:52:58Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75827
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena zejména na fotoindukované změny ve dvojvrstvách vzniklých termálním napařením samotných tenkých vrstev systému Ge-Se a As-S na sebe. Velikost foto- i termo- indukovaných změn bylo moţné díky malému rozdílu v hodnotách indexu lomu jednotlivých vrstev vyhodnotit z UV-Vis spekter pomocí Taucova modelu. V případě dvojvrstvy (As2S3)x(Ge30Se70)1-x byly změny optické šířky zakázaného pásu (.Egopt) vyvolané ozářením/temperací výrazně vyšší v porovnání se součtem změn vyvolaných v jednotlivých vrstvách za stejných experimentálních podmínek. Výrazně vyšší změny (.Egopt) ve dvojvrstvě jsou přičítány faktu, ţe během expozice dochází k reakci v pevné fázi a termodynamické preferenci tvorby Ge-S vazeb v systému, kde nárůst nově vzniklých vazeb Ge-S a As-Se po ozáření/temperaci byl potvrzen IČ spektroskopií (infračervenou spektroskopií) a DSC analýzou (diferenciální skenovací kalorimetrií). cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 11.06.2023 cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject fotoindukované změny cze
dc.subject multi-vrstevnatý systém cze
dc.subject reakce v pevné fázi cze
dc.subject temperace cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject photo-induced changes eng
dc.subject multi-layer system eng
dc.subject solid state reaction eng
dc.subject annealing eng
dc.title Foto-indukované změny multi-vrstev systému GeSe-AsS cze
dc.title.alternative Photo-induced effects in the multilayer GeSe-AsS system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vlček, Milan
dc.date.accepted 2020-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the photo-induced changes in double-layer thin As-S and Ge-Se films evaporated on each other. Due to the congruent values of refractive indexes of single layers photo- and thermo- induced changes were analysed by means of UV-Vis spectroscopy using Taucˇ?s model. The changes of the Tauc band-gap energy (?´Egopt) of the double-layer film (As2S3)x(Ge30Se70)1-x were significantly higher in the comparison to the sum of the changes of individual layers, which were induced by the identical conditions. These significantly higher values of ?´Egopt are attributed to the fact, that during exposure a solid state reaction occurs on the interface region (layer), which was forced by the thermodynamic preferential formation of the Ge-S bonds in this system. The Fourier transform infrared spectroscopy and Differential scanning calorimetry analysis also confirmed the presence of newly formed Ge-S and As-Se bonds, which were induced by the illumination or annealing under an inert atmosphere. The role of radiationˇ?s wavelength to the photoinduced changes (?´Egopt) and its influence on reactionˇ?s kinetic were studied in the next step. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagovala na připomínky oponenta. Zodpověděla otázky členů komise: Diskutujte pro nejkratší vlnovou délku monochromatického zdroje vyvolanou změnu na dvojvrstvě. Upřesněte použité prostředí při expozici dvojvrstev. Vysvětlete pojem termicky měkké materiály. cze
dc.identifier.stag 40157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account