Vězeňská služba ČR a zaměstnávání vězněných osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Vrecková, Kristýna
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:49:20Z
dc.date.available 2020-07-08T10:49:20Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75738
dc.description.abstract Záměrem této diplomové práce je zachytit poslání a činnost Vězeňské služby ČR s akcentem na zaměstnávání vězněných osob a na vyhodnocení sil a prostředků Vězeňské služby ČR pomocí použití experimentálního modelu obsahující vyhodnocení 3E (tj. hospodárnosti, účinnosti a účelnosti), kdy každé E je hodnoceno z hlediska jednoho hlavního ukazatele a několika vedlejších ukazatelů. Dalším cílem je zjistit přínosy, rizika a komplikace se zaměstnáváním vězněných osob, podle dvou vybraných věznic a dvou firem zaměstnávající vězněné osoby, se kterými proběhly řízené rozhovory. V práci bylo zjištěno, že Vězeňská služba ČR podle vytvořeného experimentálního modelu hospodaří efektivně z hlediska hlavních ukazatelů, třebaže v některých vedlejších jsou identifikovány jisté problémy. Z řízených rozhovorů vyplynulo, že by Vězeňská služba ČR měla dále pokračovat v zaměstnávání vězňů, jelikož to má dobrý vliv na vězně, vězni získávají nové pracovní návyky a plnohodnotně tak vyplňují svůj čas. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vězeňská služba ČR cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject koncepce českého vězeňství cze
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cze
dc.subject zaměstnávání vězněných osob cze
dc.subject hospodárnost cze
dc.subject účelnost cze
dc.subject účinnost cze
dc.subject Prison Service of the Czech Republic eng
dc.subject crime eng
dc.subject criminal offense eng
dc.subject conception of Czech prison eng
dc.subject serving custodial sentence eng
dc.subject employment of prisoners eng
dc.subject economy eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject effectiveness eng
dc.title Vězeňská služba ČR a zaměstnávání vězněných osob cze
dc.title.alternative Prison Service of the Czech Republic and employment of prisoners eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Ondřej
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis is to capture the mission and activities of the Prison Service of the Czech Republic with an emphasis on the employment of prisoners and the evaluation of forces and resources of the Prison Service of the Czech Republic using an experimental model containing 3E evaluation (ie economy, efficiency and effectiveness) in terms of one main indicator and several secondary indicators. Another goal is to determine the benefits, risks and complications of employing prisoners, according to two selected prisons and two companies employing prisoners, with whom controlled interviews took place. In the thesis it was found that according to the created experimental model the Prison Service of the Czech Republic works efficiently in terms of the main indicators, although some problems are identified in some of the secondary ones. The conducted interviews showed that the Prison Service of the Czech Republic should continue to employ prisoners, as this has a good effect on prisoners, because prisoners acquire new work habits and thus fully fill their time. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou diplomovou práci na téma Vězeňská služba ČR a zaměstnávání vězněných osob. Cílem práce bylo zachytit vývoj sil a prostředků Vězeňské služby ČR a zhodnotit jej s využitím modelu 3E, kdy zvláštní pozornost je věnována jedné z priorit Vězeňské služby ČR, tj. zaměstnávání vězeňských osob, jednak posoudit Vězeňskou službu ČR z hlediska přínosů a rizik zaměstnávaných vězněných osob. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Po prezentaci výsledků diplomové práce byly předsedkyní komise představeny posudky vedoucího a oponenta práce a studentka zodpověděla jimi položené dotazy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Lze předpokládat přeplněnost věznic za efektivní? Otázka 2. Považujete amnestii Václava Klause za správnou? Studentka odpovídala na položené dotazy v požadované míře a kvalitě. cze
dc.identifier.stag 39005
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account