High power factor and mobility of single crystals of Bi2Se3 induced by Mo doping

Show simple item record

dc.contributor.author Čermák, Patrik cze
dc.contributor.author Knotek, Petr cze
dc.contributor.author Ruleová, Pavlína cze
dc.contributor.author Holý, Václav cze
dc.contributor.author Pálka, Karel cze
dc.contributor.author Kucek, Vladimír cze
dc.contributor.author Beneš, Ludvík cze
dc.contributor.author Navrátil, Jiří cze
dc.contributor.author Drašar, Čestmír cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:20:51Z
dc.date.available 2020-03-19T13:20:51Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 0022-4596 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75160
dc.description.abstract Few binary compounds attract as much attention as Bi2Se3. In addition to its use as thermoelectric, it has become one of the prototype 3D topological insulators, and it has been demonstrated that doping in appropriate levels can induce magnetism and even superconductivity in bulk Bi2Se3. In this article, we continue the examination of doping with sixth group transition elements, namely, Mo. The solubility of Mo in the host matrix is very low; however, it induces remarkable changes in the material properties. For low doping levels, Mo changes the intrinsic defect structure of Bi2Se3 featuring the Se vacancies toward a structure characterized by embedded Bi-2 double layers. Counterintuitively, Mo doping markedly enhances the mobility of free charge carriers in Bi2Se3 and drives its thermoelectric power factor to its maximum value over a broad temperature range. We provide evidence that the rather disordered structure must not be necessarily detrimental to charge transport in Bi2Se3. eng
dc.format p. 819-827 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Elsevier Science Inc. eng
dc.relation.ispartof Journal of Solid State Chemistry, volume 277, issue: september eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject thermoelectrics eng
dc.subject single crystal eng
dc.subject transition metal doping eng
dc.subject defects eng
dc.subject transport properties eng
dc.subject termoelektřina cze
dc.subject monokrystal cze
dc.subject dopování přechodným kovem cze
dc.subject defekty cze
dc.subject transportní vlastnosti cze
dc.title High power factor and mobility of single crystals of Bi2Se3 induced by Mo doping eng
dc.title.alternative Vysoký výkonový faktor a pohyblivost monokrystalů Bi2Se3 vyvolané dopováním Mo cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Jen málo binárních sloučenin přitahuje tolik pozornosti jako Bi2Se3. Kromě jeho použití jako termoelektrického materiálu se stal jedním z prototypů 3D topologických izolátorů a bylo prokázáno, že dopování ve vhodných úrovních může vyvolat magnetismus a dokonce supravodivost v objemovém Bi2Se3. V tomto článku pokračujeme ve zkoumání dopování přechodnými prvky šesté skupiny, jmenovitě Mo. Rozpustnost Mo v hostitelské matrici je velmi nízká; vyvolává však pozoruhodné změny ve vlastnostech materiálu. Pro nízké úrovně dopování Mo mění vnitřní defektní strukturu Bi2Se3 představovanou vakancemi Se směrem ke struktuře charakterizované zabudovanými dvojvrstvami Bi2. Kontra intuitivně dopování Mo výrazně zvyšuje pohyblivost volných nositelů náboje v Bi2Se3 a žene jeho termoelektrický výkonový faktor k jeho maximální hodnotě rozprostírající se přes široký rozsah teplot. Podáváme důkaz, že poněkud narušená struktura nemusí být nutně škodlivá pro transport náboje v Bi2Se3. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.jssc.2019.07.045 eng
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022459619303792 eng
dc.identifier.wos 000481726300105 eng
dc.identifier.obd 39883645 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account