Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize

Show simple item record

dc.contributor.author Michková, Adéla cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:19:18Z
dc.date.available 2020-03-19T13:19:18Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1213-6204 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75147
dc.description.abstract CÍL: Cílem příspěvku je přinést do diskuse k tématu expertního a participativního přístupu v sociální práci otázku, jak se tyto koncepty, tj. kategorie expertnosti a participativnosti, promítají do supervize v sociální práci v historickém kontextu a jak jsou v ní aktuálně pojímány. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Příspěvek vychází z historických kořenů supervize v sociální práci a reflektuje aktuální stav v této oblasti. Inspirativní perspektivy, jak je možné nahlížet na problematiku expertního a participativního přístupu v supervizi, čerpá i z jiných oborů, v nichž je kontext supervize poněkud odlišný. METODY: Příspěvek je koncipován jako průřezová stať mapující vývoj problematiky. Záměrný výběr zdrojů byl realizován s využitím systematických přehledových studií. VÝSLEDKY: Sociální práce a spolu s ní i supervize stavěly ve svých počátcích na expertním přístupu. Původně dominantní administrativní funkce, pro jejíž naplnění je expertní přístup klíčový, postupně ztrácela na významu. Vliv participativních přístupů lze v supervizi sledovat na všech úrovních. Dříve protikladně vnímané přístupy lze v současném integrativním pojetí supervize chápat jako dynamicky se proměňující charakteristiky supervizního stylu, které mohou být uplatňovány současně. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Práce pod supervizí je v sociální práci již převažujícím standardem. Reflexe a diskuse rozdílných perspektiv, skrz které lze pohlížet na expertní a participativní přístupy v kontextu supervize, může podpořit efektivní využívání supervize. cze
dc.format p. 5-14 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Sociální práce/Sociálna práca, volume 2019, issue: 5 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject expertní přístup, funkce supervize, participativní přístup, supervizní styly cze
dc.subject expert approach, supervisory function, participative approach, supervisory styles eng
dc.title Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize cze
dc.title.alternative Expert and Participative Approaches in the Context of Supervision eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated OBJECTIVES: The article focuses on the concepts of expert and participative approaches in social work supervision. The question is how these concepts, that is, categories of expertise and ability to participate, are reflected in the supervision of social work in a historical context and how they are currently conceived. THEORETICAL BASIS: The text is based on the historical roots of supervision in social work and reflects the current situation in this area. Inspirational perspectives are drawn from other fields in which the context of supervision is somewhat different. METHODS: The paper is conceived as a cross-section paper mapping the development of the issue. The intentional selection of resources was carried out using systematic reviews. OUTCOMES: Social work as well as supervision were based on expert approaches. The originally dominant administrative function, for which the expert approach is crucial, has gradually lost its importance. The influence of participative approaches can be observed in supervision at all levels. Previously perceived approaches can be seen as dynamically changing characteristics of the supervisory style, which can be applied simultaneously in the current concept of supervision. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Supervised practice is a prevailing standard in social work. Reflection and discussion of different perspectives, through which expert and participatory approaches can be viewed in the context of supervision, can promote the effective use of supervision. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=detail&id=106&clanekid=1195 cze
dc.identifier.obd 39883609 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account