Kvalita života u pacientů v predialýze a s peritoneální dialýzou

Show simple item record

dc.contributor.author Kotlářová, Jindřiška cze
dc.contributor.author Škvrňáková, Jana cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:58:04Z
dc.date.available 2020-03-19T12:58:04Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1338-6263 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74969
dc.description.abstract Cíle Porovnat kvalitu života pacientů se selháním ledvin v predialyzační péči a u pacientů s peritoneální dialýzou, identifikovat problémové oblasti, které tyto pacienty zatěžují. Východiska Počet nemocných s chronickým onemocněním ledvin, kteří musí podstoupit dialyzační léčbu, se neustále zvyšuje, avšak počet pacientů léčených peritoneální dialýzou klesá. V roce 2008 bylo v dialyzačním programu České republiky 5633 pacientů, z toho bylo 462 (8%) léčeno peritoneální dialýzou a v roce 2018 to bylo 359 (5%) z celkového počtu 6990 pacientů. Metodika Pro výzkumné šetření byla použita průřezová kvantitativní metoda s využitím standardizovaného dotazníku kvality života Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form. Šetření proběhlo v březnu 2018 na 13 dialyzačních pracovištích v České republice. Výběrový soubor 61 respondentů byl tvořen 30 pacienty v predialýze a 31 pacienty léčených peritoneální dialýzou. Výsledky Statisticky velmi významný rozdíl středních hodnot v kvalitě života u pacientů v predialýze a s periotoneální dialýzou byl vypočítán pomocí t-testu při hladině významnosti 1% (t > tkrit při α = 0,01) v dimenzi „břímě ledvinového onemocnění“ a „zaměstnání“. Statisticky významný rozdíl středních hodnot (α = 0,05) byl vypočítán u dalších dvou dimenzí „omezení pro fyzické problémy“ a „spokojenost s péčí“. Nejvíce jsou ovlivněny chronickým onemocněním ledvin a typem léčby sociální interakce a fyzická činnost. Závěr Kvalita života pacientů v predialýze a s peritoneální dialýzou je oproti kvalitě života běžné populace snížena, avšak srovnatelná s kvalitou života u populace s chronickým renálním onemocněním v USA. U pacientů s peritoneální dialýzou je kvalita života lepší, než u pacientů v predialýze. cze
dc.format p. 49-54 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, volume 9, issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kvalita života, predialýza, peritoneální dialýza, KDQOL- SFᵀᴹ cze
dc.subject quality of life, predialysis, peritoneal dialysis, KDQOL-SFᵀᴹ eng
dc.title Kvalita života u pacientů v predialýze a s peritoneální dialýzou cze
dc.title.alternative Quality of life in predialysis and peritoneal dialysis patients eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Background: The number of patients with chronic kidney disease who have to undergo dialysis treatment is constantly increasing, but the number of people receiving peritoneal dialysis is decreasing. In 2008 the dialysis programme of the Czech Republic was 5633 patients, of which 462 (8 %) were was treated with peritoneal dialysis and in 2018 it was 359 (5 %) Of a total of 6990 patients. Aim: To compare the quality of life of patients with renal failure in pre-dialysis care and in patients with peritoneal dialysis, identify the problem areas that are burdened by these patients. Methodology and sample: A cross-sectional quantitative method was used for research inquiries using a standardised Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form. The investigation took place in March 2018 at 13 dialysis workplaces in the Czech Republic. A sample of 61 respondents consisted of 30 patients in predialysis and 31 patients treated with peritoneal dialysis. Results: A statistically very significant difference of mean values in quality of life in predialysis patients and with periotoneal dialysis was calculated using a T-Test at a level of significance of 1% (T > Tcrit at α = 0.01) in the dimension "renal disease burden" and "employment". A statistically significant difference in mean values (α = 0.05) was calculated for the other two dimensions of "physical problem limitation" and "care satisfaction". Most are affected by chronic kidney disease and the type of treatment of social interaction and physical activity. Conclusion: The quality of life of patients in predialysis and peritoneal dialysis is reduced compared to the quality of life of the normal population, but comparable to the quality of life in the US chronic renal disease population. In patients with peritoneal dialysis, the quality of life is better than that of patients in predialysis. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2019-rocnik-9/cislo-2/kvalita-zivota-u-pacientu-v-predialyze-a-s-peritonealni-dialyzou cze
dc.identifier.obd 39883326 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account