The role of crystal lattice free volume in nitramine detonation

Show simple item record

dc.contributor.author Zeman, Svatopluk cze
dc.contributor.author Liu, Ning cze
dc.contributor.author Hussein, Ahmed Khaled Mohamed cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:29:17Z
dc.date.available 2020-03-19T12:29:17Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2214-9147 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74726
dc.description.abstract Crystal lattice free volumes, ΔV, of 22 nitramines introduced into relationships of maximal theoretical crystal densities (TMD), detonation velocities (D) and volume heats of explosives (ρ.Q). Values of all these characteristics increase with an increase in the ΔV values. However, more realistic dependencies for the TMD and D values are obtained by using correlations with ratio of the intrinsic molecular volume, Vint, to ΔV (i.e. Vint/ΔV), whereby the dependence on the D values reflects their similar relationship to a sum of the positive (VS,max) and negative (VS,min) extremes of the molecular surface electrostatic potentials (VS,Σ). Also, directly proportional linear relationships are specified between the VS,Σ values on the one hand, and the ΔV and Vint/ΔV values, on the other. It is stated that the crystal lattice free volumes might have a similar role in detonation of nitramines as the intermolecular force effect in their molecular crystals (they are as if representative of such forces). eng
dc.format p. 519-525 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher KeAi Communications
dc.relation.ispartof Defence Technology, volume 15, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Crystal lattice eng
dc.subject Detonation eng
dc.subject Initiation reactivity eng
dc.subject Nitramines eng
dc.subject Krystalová mřížka cze
dc.subject Detonace cze
dc.subject Iniciační reaktivita cze
dc.subject Nitraminy cze
dc.title The role of crystal lattice free volume in nitramine detonation eng
dc.title.alternative Role volného objemu krystalické mřížky nitraminů v detonaci. cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Volné objemy krystalové mřížky, ΔV, 22 nitraminů jsou uvedeny do vztahů s maximálními teoretickými hustotami krystalů (TMD), detonačními rychlostmi (D) a objemových výbuchových tepel(ρ.Q). Hodnoty všech těchto charakteristik rostou se zvyšováním hodnot ΔV. Realističtější závislosti pro hodnoty TMD a D jsou však získány pomocí korelací s poměrem vnitřního molekulárního objemu, Vint, k ΔV (tj. Vint / ΔV), přičemž tato závislost pro hodnoty D odráží jejich podobný vztah k součtu hodnot kladných (VS, max) a negativních (VS, min) extrémů molekulárního povrchového elektrostatického potenciálu (VS, Σ). Rovněž přímé proporcionální lineární vztahy jsou specifikovány mezi hodnotami VS, Σ na jedné straně a hodnotami ΔV a Vint / ΔV na straně druhé. Uvádí se, že volné objemy krystalové mřížky mohou mít podobnou úlohu při detonaci nitraminů jako intermolekulární silový efekt v molekulárních krystalech (tyto objemy jako by reprezentovaly tato síly). cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.dt.2019.05.004 eng
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214914719301023 eng
dc.identifier.wos 000486438100006
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85066261979
dc.identifier.obd 39882788 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account