Velocity measurement-based friction estimation for railway vehicles running on adhesion limit: swarm intelligence-based multiple models approach

Show simple item record

dc.contributor.author Onat, Altan cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:24:35Z
dc.date.available 2020-03-19T12:24:35Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 1547-2450 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74686
dc.description.abstract Model-based condition monitoring is an increasingly important area for rail transportation. The key elements of such condition monitoring methodologies are low-cost vehicle sensors and intelligent algorithms. In this study, a swarm intelligence-based multiple models approach is proposed to detect different friction conditions by using velocity measurements of a railway vehicle. In this case of application, estimated parameter is the maximum friction coefficient. Additionally, proposed methodology is tested experimentally by using the measurements taken from a tram wheel test stand. Multiple mathematical models of the test stand are created with different maximum friction coefficients, whereas all initial conditions and other system parameters are same for each model. Therefore, comparison of the output of each model with measurements is considered to interpret the parameter value of the model, which best represents the system, is selected as parameter estimate. Unlike the traditional multiple models approach, a swarm intelligence-based evolution of the models is proposed. Experiments carried out on the test stand reveal that the proposed methodology is promising to be used as an on-board friction condition monitoring tool for railway vehicles with traction. eng
dc.format p. 93-107 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Taylor & Francis Inc eng
dc.relation.ispartof Journal of Intelligent Transportation Systems, volume 24, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject condition monitoring eng
dc.subject friction estimation eng
dc.subject locomotive eng
dc.subject low adhesion eng
dc.subject multiple models eng
dc.subject roller-rig eng
dc.subject swarm intelligence eng
dc.subject test stand eng
dc.subject sledování podmínek cze
dc.subject odhad součinitele tření cze
dc.subject lokomotiva cze
dc.subject zhoršená adheze cze
dc.subject soubor modelů cze
dc.subject kladkový stav cze
dc.subject inteligence hejna cze
dc.subject zkušební stav cze
dc.title Velocity measurement-based friction estimation for railway vehicles running on adhesion limit: swarm intelligence-based multiple models approach eng
dc.title.alternative Odhad součinitele tření u železničních vozidel na mezi adheze na základě měření rychlosti: přístup založený na více modelech s inteligencí hejna cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Sledování podmínek založené na modelu je v železniční dopravě tématem, které nabývá na významu. Klíčovým prvkem těchto metod jsou nízkonákladové snímače na vozidlech a inteligentní algoritmy. V této studii je navržen přístup založený na souboru modelů s inteligencí hejna, který umožňuje detekci různých třecích podmínek na základě měření rychlostí na železničním vozidle. Odhadovaným parametrem je maximální součinitel tření. Navržená metodika je experimentálně testována s využitím dat z měření na zkušebním stavu tramvajového kola. Je vytvořen soubor modelů zkušebního stavu s různými hodnotami maximálního součinitele tření, přičemž ostatní parametry a počáteční podmínky jsou pro všechny instance stejné. Ten z modelů, který poskytuje výsledky nejbližší naměřenému chování, tudíž reprezentuje nejlepší odhad třecích podmínek. Narozdíl od tradičního přístupu se souborem modelů je využita evoluce modelů založená na inteligenci hejna (swarm intelligence). Experimenty provedené na zkušebním stavu ukazují, že navržená metodika poskytuje slibné výsledky pro využití v palubních systémech identifikace třecích podmínek u hnacích kolejových vozidel. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1080/15472450.2018.1542305 eng
dc.relation.publisherversion https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15472450.2018.1542305?journalCode=gits20 eng
dc.identifier.wos 000489989200001 eng
dc.identifier.obd 39882978 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account