Možnosti predikce finanční tísně podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Labuťová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:19Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:19Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74570
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou a možnostmi využití vybrané skupiny predikčních modelů na české podniky. Je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části jsou nejprve definovány základní pojmy týkající se podniku a jeho finančního stavu a také je tu popsána finanční analýza sloužící jako nástroj k posouzení finanční situace podniku. Následně se teoretická část věnuje problematice predikčních modelů a vybrané modely jsou popsány včetně jejich konstrukce, postupu vyhodnocení a deklarované přesnosti. V druhé praktické části je testována pětice vybraných modelů na souboru českých podniků zpracovatelského průmyslu. Na základě získaných výsledků jsou vytvořena doporučení pro použití modelů v České republice. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject predikční modely cze
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční tíseň cze
dc.subject aplikovatelnost na české podniky cze
dc.subject prediction models eng
dc.subject bankruptcy models eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial straits eng
dc.subject use for Czech enterprises eng
dc.title Možnosti predikce finanční tísně podniku cze
dc.title.alternative The possible forecast of a financial distress in an enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an analysis and possible use of a selected group of prediction models on Czech enterprises. It is divided into two main parts. First of all, the theoretical part defines basic terms regarding the enterprise and its financial state and futhermore it describes financial analysis as an instrument evaluting a financial situation of an enterprise. Subsequently, the theoretical part discusses the issue of prediction models and selected models are described including their calculation, evalution methods and proclaimed accuracy. The second analytical part contains testing of five selected models on a sample of Czech enterprises from processing industry. Finally, the recommendations based on obtained results are created for use in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Možnosti predikce finanční tísně podniku'', otázky dle posudku: 1.Bylo by možné obdobným způsobem testovat i bonitní modely, které v praxi rovněž zmiňujete? Studentka na otázku reagovala. 2.Celkovou přesnost modelu v rámci svého šetření vykazujete na bázi průměru přesnosti predikce u aktivních a bankrotních podniků. Narazila jste při studiu finančních modelů i na alternativní možnosti kvantifikace celkové přesnosti modelu? Studentka na otázku reagovala. cze
dc.identifier.stag 36915
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account