Studium elektrodialýzy s bipolárními membránami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří
dc.contributor.author Kroupa, Jan
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:34Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:34Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74477
dc.description.abstract Elektrodialýza s bipolárními membránami umožňuje vyrábět z odpadních roztoků solí odpovídající zředěnou kyselinu a hydroxid. Tyto produkty je následně možné začlenit zpět do zdrojové technologie a alespoň částečně snížit provozní náklady a ekologickou zátěž řady realizovaných procesů. Předkládaná disertační práce se zabývá experimentálním studiem tohoto procesu zaměřeným na využití heterogenních bipolárních a monopolárních membrán při zpracování solí silných elektrolytů. V rámci experimentální části práce bylo proměřeno a porovnáno pět různých konfigurací svazku elektrodialyzační jednotky s bipolární membránou. Na základě provedených měření byly poté popsány vnitřní migrační děje. Pro tříkomorovou konfiguraci svazku byl detailně studován vliv koncentrace produktů a proudové hustoty na množství a čistotu produkované kyseliny a hydroxidu. S využitím experimentálních dat byl navržen statistický regresní model procesu, který umožňuje predikci předpokládaného množství a čistoty vyráběných produktů pro kombinace jak koncentrací kyseliny a hydroxidu, tak i proudové hustoty. Dále byly proměřeny voltampérové charakteristiky bipolárních membrán a hledány jejich vazby na procesní charakteristiky elektrodialýzy s bipolární membránou. Bylo prokázáno, že poloha prvního inflexního bodu na U-I křivce v symetrickém i asymetrickém uspořádání je mírou průniku koiontů vrstvami BPM a lze ji využít pro prvotní kvalitativní odhad znečištění produktů EDBPM při provozu reálného membránového svazku. cze
dc.format 115 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bipolární membrána cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject síran sodný cze
dc.subject kyselina sírová cze
dc.subject hydroxid sodný cze
dc.subject volt-ampérové charakteristiky cze
dc.subject bipolar membrane eng
dc.subject electrodialysis eng
dc.subject sodium sulfate eng
dc.subject sulfuric acid eng
dc.subject sodium hydroxide eng
dc.subject volt-ampere characteristics eng
dc.title Studium elektrodialýzy s bipolárními membránami cze
dc.title.alternative Study of electrodialysis with bipolar membranes eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Doleček, Petr
dc.contributor.referee Hlíveš, Ján
dc.date.accepted 2019-10-03
dc.description.abstract-translated Electrodialysis with the bipolar membrane is a process that allows recovery acid and base from corresponding salt. Produced acid and base can be used back in the waste salt source technology. Due to this fact, it is possible to decline the OPEX and to decrease the environmental impact of many chemical technologies. The present thesis focuses on the recovery of acid and base from the solution of strong electrolyte salt using heterogeneous bipolar membranes. During the experimental part, five different stack configurations were tested. Based on the data obtained, the basic migration effects in the membrane stack were described. The effects of current density and product concentration on both the purity and quantity of acid and base produced were studied in the three compartment configuration. Obtained experimental data were analyzed and used to generate a statistical prediction model of the process. Furthermore, the volt-ampere characteristics of the bipolar membrane were determined and correlated with the co-ion migration through the bipolar membrane and the coordinate value of the first plateau of U-I curve. The results show that the value of the first plateau can preliminary predict the quality of the product of electrodialysis with the bipolar membrane. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemické inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40169
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 38802
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account