Physico-chemical and optical properties of Er3+-doped and Er3+/Yb3+-, Er3+/Ho3+-co-doped chalcogenide glasses

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš
dc.contributor.author Himics, Dianna
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:33Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:33Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv). Práce není přístupná. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74476
dc.description.abstract In this work, the structure, physical and spectroscopic properties of RE-doped Ga-Ge-Sb-S bulk glasses have been systematically investigated. Thesis is divided into three main chapters. First chapter contains the basic information about structure and properties of chalcogenide glasses, principles and concepts necessary in the proper understanding of the chemical and physical phenomena developed in the later parts of this work. At the end of this chapter discusses the important technique developed by Judd and Ofelt in which ratiative rate and branching ration data can be determined from measured absorption cross section data. eng
dc.format 89 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná. cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject erbium cze
dc.subject ytterbium cze
dc.subject holmium cze
dc.subject přenos energie cze
dc.subject excitace při 980 nm cze
dc.subject upkonverzní luminiscence cze
dc.subject emise v blízké infračervené oblasti cze
dc.subject erbium eng
dc.subject ytterbium eng
dc.subject holmium eng
dc.subject energy transfer eng
dc.subject 980 nm excitation eng
dc.subject upconversion photoluminescence eng
dc.subject near-infrared emission eng
dc.title Physico-chemical and optical properties of Er3+-doped and Er3+/Yb3+-, Er3+/Ho3+-co-doped chalcogenide glasses eng
dc.title.alternative Fyzikálně-chemické a optické vlastnosti chalkogenidových skel dopovaných Er3+ a kodopovaných Er3+/Yb3+, Er3+/Ho3+ cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Míka, Martin
dc.contributor.referee Šubert, Jan
dc.contributor.referee Zavadil, Jiří
dc.date.accepted 2019-09-20
dc.description.abstract-translated V této práci byla systematicky studována struktura, fyzikální a spektroskopické vlastnosti chalkogenidových skel Ga-Ge-Sb-S dopovaných prvky vzácných zemin. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Práce obsahuje základní informace o struktuře a vlastnostech chalkogenidových skel, principy a koncepty nezbytné pro správné pochopení chemických a fyzikálních jevů vyvinutých v pozdějších částech této práce. Je zde rozebrána a použita důležitá technika vyvinutá Juddem a Ofeltem, při níž lze z naměřených údajů o absorpčním průřezu stanovit údaje o rychlosti relaxace a větvení hladin. cze
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Technology of Inorganic Materials cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40178
dc.thesis.degree-program Chemistry and Technology of Materials cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Který přivítal jak členy komise, tak oponenty disertační práce a konstatoval, že všichni tři oponenti jsou přítomni na jednání zkušební komise a komise se sešla v plném složení jmenovaném děkanem fakulty. Dále pak představil členům komise Mgr. Diannu Himics ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", která předložila k obhajobě disertační práci s názvem: "Physico-chemical and optical properties of Er3+-doped and Er3+/Yb3+, Er3+/Ho3+ co-doped chalcogenide glasses" a seznámil členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Tomáše Wágnera, DrSc. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorandka seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktorandky následovalo projednání oponentských posudků. Všichni tři oponenti postupně přečetli své posudky a doktorandka zodpověděla postupně jejich dotazy a diskutovala jejich připomínky. V diskusi po projednání oponentských posudků byla pozornost zaměřena na důvody přídavku antimonu k základnímu chalkogenidovému sklu. Prof Švorčík vznesla dotaz na porovnání šířek zakázaného pásu chalkogenidových skel a elementárních polovodičů. Doc Míka diskutoval otázku průběhu syntézy chalkogenidových skel na z prezentovaného teplotního průběhu syntézy skel. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 6 členů komise se 5 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Mgr. Dianě Himics. Předseda komise poté seznámil doktorandku s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě dvě přiložené publikace doktorandky souvisí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktorandky na uvedených publikacích je nepochybný. cze
dc.identifier.stag 38766
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account