Příprava a charakterizace dopovaných fotokatalyzátorů na bázi TiO2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor
dc.contributor.author Kouba, Daniel
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74198
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou fotokatalyzátorů na bázi TiO2, které byly modifikovány mědí, niklem a niobem za účelem zlepšení jejich fotokatalytických vlastností. Všechny materiály byly připraveny metodou sol-gel s obsahem příslušných kovů 0,2 hm. % a 1 hm. %. U připravených fotokatalyzátorů byly studovány strukturní, elektronové a optické vlastnosti, k čemuž bylo využito rentgenové difrakční analýzy (XRD), Ramanovy spektroskopie a difusně-reflexní spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti (UV/VIS). Fotokatalytická aktivita připravených materiálů byla testována na modelové reakci rozkladu vodného roztoku methanolu za působení ultrafialového (UV) záření. cze
dc.format 49 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cu-TiO2 cze
dc.subject Ni-TiO2 cze
dc.subject Nb-TiO2 cze
dc.subject rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject Ramanova spektroskopie cze
dc.subject difusně-reflexní UV/VIS spektroskopie cze
dc.subject fotokatalytický rozklad vodného roztoku methanolu. cze
dc.subject Cu-TiO2 eng
dc.subject Ni-TiO2 eng
dc.subject Nb-TiO2 eng
dc.subject X-ray diffraction analysis eng
dc.subject Raman spectroscopy eng
dc.subject diffuse-reflective UV/VIS spectroscopy eng
dc.subject photocatalytic decomposition of methanol-water solution. eng
dc.title Příprava a charakterizace dopovaných fotokatalyzátorů na bázi TiO2 cze
dc.title.alternative Preparation and characterization of doped TiO2 photocatalysts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the problems of TiO2-based photocatalysts, which where dopped by copper, nickel and niobium in order to improve their photocatalytic properties. All materials were prepared by the sol-gel method. Concentrations of metals in materials were 0.2 wt. hm. % and 1 wt. %. Structural, electron and optical properties were studied in prepared photocatalysts, using X-ray diffraction analysis (XRD), Raman spectroscopy and diffusion-reflection spectroscopy in ultraviolet and visible regions (UV / VIS). The photoacatalytic activity of prepared materials was tested in a model reaction of decomposition of methanol-water solution under the action of ultraviolet radiation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39934
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl všechny otázky zkušební komise. Otázky: toxicita oxidu titaničitého, produkty fotokatalytického rozkladu methanolu, průmyslové využití fotokatalýzy cze
dc.identifier.stag 37790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account