Pluralismus v pragmatické filosofii aneb svět čisté zkušenosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš
dc.contributor.author Kábrová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:52Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:52Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73958
dc.description.abstract Pragmatická filosofie pracuje s obrazem člověka, který není oddělen od okolního světa. Je naopak nucen v neustálém střetu s ním stále volit vhodná jednání a přehodnocovat svá přesvědčení, aby lépe vyhovovala nové situaci. Tuto nepřetržitou jednotu člověka a světa, vnějšího a vnitřního, nazývá W. James "Zkušenost". Tato Zkušenost má podle Jamese neredukovatelně pluralistický charakter v tom smyslu, že není možno najít žádnou látku či podstatu, ze které by všechny části Zkušenosti byly utvořeny. Tato práce se zabývá zkoumáním různých aspektů plurality Zkušenosti. Zvláštní význam pro Jamese má metoda introspekce a skutečnosti nalezené bezprostředním pozorováním našeho prožívání. V tomto našem bezprostředním zakoušení však podle Jamese nenalézáme jen nepřeberné nuance nejrůznějších pluralit, ale i jednotnost a plynulost. Nejedná se však o jednotu generickou čili jednotu rodu ale spíše zakládající dimenzi, kterou James nazývá "čistá zkušenost". I tato dynamika nekonečné rozmanitosti na společném podkladě se probírá v této práci. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject James, William cze
dc.subject pragmatismus cze
dc.subject pluralismus cze
dc.subject introspekce cze
dc.subject čistá zkušenost cze
dc.subject James, William eng
dc.subject pragmatism eng
dc.subject pluralism eng
dc.subject introspection eng
dc.subject pure experience eng
dc.title Pluralismus v pragmatické filosofii aneb svět čisté zkušenosti cze
dc.title.alternative Pluralism in pragmatic philosophy or the world of pure experience eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2019-08-28
dc.description.abstract-translated Philosophy of pragmatism utilises the notion of human being, who isn´t separated from the outside world. On the contrary, man is in the never ending conflict with the world forced to choose right conduct of action and re-evaluate his beliefs to better suit new state of affairs. This continuous unity of man and the world or what is inside and outside, is called by W. James "Experience". This Experience has according to James irreducibly pluralistic character in the sense that there is no common matter or substance, from which would all parts of experience be consisted. Studying of various aspects of this plurality is the main focus of this work. Method of introspection is for James particularly important. Together with introspection are also important facts found in us by observing our immediate experience. In this immediate experience we find according to James countless nuances of various pluralities, but also unity and continuity. It isn´t, however, generic unity but rather continuity of fundamental dimension, which James calls "pure experience". This work also deals with this dynamics of endless variety on the common ground. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39784
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze práce a její závěry. Po přečtení posudků se studentka vyjádřila k připomínkám a námitkám. Poté zodpověděla otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 35899
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account