Stresující události všeobecných sester na oddělení urgentní medicíny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Seidlová, Šárka
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:15:03Z
dc.date.available 2019-09-25T05:15:03Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73891
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou stresujících událostí pro všeobecné sestry na oddělení urgentní medicíny. V teoretické části je pozornost věnována především základním informacím týkajících se stresu, jeho projevům či zvládání za pomocí rozličných technik. Další významnou teoretickou částí práce jsou informace o oddělení urgentní medicíny, materiálním a přístrojovém vybavení či personálním zajištění. Pro praktickou část práce byl zvolen kvalitativní průzkum, pro který byla, data získána prostřednictví rozhovorů. Získané odpovědi respondentů byly následně analyzovány v programu ATLAS.ti. Na základě otevřeného kódování v již zmíněném programu vznikly myšlenkové mapy, které znázorňují vztahy mezi kódy. Jako největší specifika práce na oddělení urgentní medicíny sestry uváděly velké množství pacientů a celkovou přetíženost oddělení. Za stresující aspekty práce na OUM sestry označovaly jak vztahy na pracovišti, tak konkrétní případy úrazů. V neposlední řadě byly zjištěny nejčastější projevy stresu, jako bolesti hlavy, nespavost a celková únava. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject zvládání stresu cze
dc.subject oddělení urgentní medicíny cze
dc.subject stress eng
dc.subject general nurses eng
dc.subject burnout eng
dc.subject stress management eng
dc.subject Department of Emergency Medicine eng
dc.title Stresující události všeobecných sester na oddělení urgentní medicíny cze
dc.title.alternative Stressful events nurses in the department of emergency medicine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matějková, Iryna
dc.date.accepted 2019-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problematics of stressful events for general nurses in the department of emergency medicine. In the theoretical part, attention is paid mainly to basic information concerning stress, its symptoms and stress management using various techniques. Information about the department of emergency medicine, material and instrumentation or staffing is important part of theoretical chapter of the thesis. Basis of the practical part is the qualitative survey based on the data obtained from interviews. Answers from this survey were analyzed using the ATLAS.ti program. Furthemore mind maps were created by application of the open coding within the above mentioned program to visualize the relationships between the codes. The greatest specifics of the work at the Department of Emergency Medicine reported by nurses were the large number of patients and the overall overload of the department. As mentioned by the nurses the most stressful aspects of working on medical emergency were both workplace relationships as well as specific injuries. Last but not least, the most common symptoms of stress - such as headache, insomnia and general tiredness - have been identified. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39821
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co bylo pro Vás při zpracování práce nejobtížnější? 2. Doporučila byste zavedení vámi zjištěných poznatků do praxe a za jakých podmínek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 38362
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account