Informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Spolková, Jana
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:44Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:44Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73869
dc.description.abstract Bakalářská práce zaměřená na péči o porodní poranění je prací teoreticko-průzkumnou. Teoretická část práce se zabývá typy epiziotomií, rozdělením porodního poranění měkkých a tvrdých cest porodních, péčí o porodní poranění, edukací a charakteristikou edukace a konkrétně edukační metodou informační mapou péče. Výstupem průzkumné části práce je informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním. Informační mapa péče byla sestavena na základě studia odborné literatury a dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na znalosti vzorku žen s porodním poraněním. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cze
dc.subject epiziotomie cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject péče v porodní asistenci cze
dc.subject porodní poranění cze
dc.subject education eng
dc.subject episiotomy eng
dc.subject information map of care eng
dc.subject care in midwifery eng
dc.subject childbirth injuries eng
dc.title Informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním cze
dc.title.alternative Information map of care for a woman with childbirth injuries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Ilona
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis focused on the care of childbirth injuries is a theoretical-exploratory work. The theoretical part of the thesis deals with the types of episiotomy, the division of childbirth injuries of soft and hard birth canals, the care of childbirth injuries, the education and characteristic education, specifically educational methods of the information map of care. The outcome of the practical part of the thesis is the information map of care for a woman suffering from childbirth injuries. The information map of care was created on the basis of the study of professional literature and a questionnaire survey that was focused on the knowledge of the sample of women with childbirth injuries. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39350
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Prosím uveďte, jaké konkrétní připomínky měly porodní asistentky k návrhu infomační mapy péče pro ženy s porodním poraněním? 2. Po úpravě na základě připomínek PA byla mapa péče použita v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 37744
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account