Developing Dictionary Skills

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Katzerová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:27:30Z
dc.date.available 2019-07-09T11:27:30Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73804
dc.description.abstract This thesis deals with the use of dictionaries in English language teaching and learning. One of the aims of this work is to emphasise the importance of developing dictionary skills with respect to learner autonomy and the use of different types of dictionaries in English language teaching and learning. The theoretical part of the thesis covers topics, such as different approaches and methods in language teaching, learner autonomy, learner training, student-centred learning, lexicography, dictionary training. The practical part of this work is based on the questionnaire research among the teachers at the primary schools focused on using dictionaries in teaching/learning English. One of the aims of this research was to find out information about the type of dictionaries used at some primary schools. The other aim was to discover the teacher´s attitude to use of dictionaries and identify problems that teachers come across when using dictionaries with their students. On the basis of the research, some activities were suggested focused on developing dictionary skills for students of fourth to ninth grades, eng
dc.format 106 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject slovní zásoba cze
dc.subject autonomie cze
dc.subject slovníky cze
dc.subject lexikografie cze
dc.subject vocabulary eng
dc.subject autonomy eng
dc.subject dictionaries eng
dc.subject lexicography eng
dc.title Developing Dictionary Skills cze
dc.title.alternative Rozvoj dovednosti práce se slovníky cze
dc.type diplomová práce
dc.contributor.referee Brebera, Pavel
dc.description.abstract-translated Diplomová práce se zabývá problematikou práce se slovníky ve výuce anglického jazyka na základních školách. Cílem této práce je vyzdvihnout důležitost rozvoje dovednosti práce se slovníky ve vztahu k autonomii studenta a využití různých druhů slovníků ve výuce anglického jazyka. Teoretická část práce obsahuje témata, jako jsou například různé metody a přístupy ve výuce jazyků, autonomie, techniky podporující autonomii, vyučování orientované na studenta, lexikografie, práce se slovníky. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření mezi učiteli anglického jazyka na základních školách zaměřeného na používání slovníků ve výuce. Jedním z cílů bylo získání informací o používaných slovnících. Dalším cílem výzkumu bylo zjistit postoj učitelů k používání slovníků ve výuce a určení problémů, se kterými se učitelé potýkají při jejich používání. Na základě výzkumu pak byly navrženy typy úkolů rozvíjejících dovednost práce se slovníky pro žáky 4.-9. tříd. cze
dc.description.department Fakulta humanitních studií cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta humanitních studií cze
dc.identifier.signature D39530


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account