Matricové tablety na bázi alginátu sodného s prodlouženým uvolňováním tramadol hydrochloridu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Jirmásek, Jan
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:08:32Z
dc.date.available 2019-06-18T08:08:32Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73352
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na studium disoluční kinetiky hydrofilních matricových tablet s tramadol hydrochloridem jako účinnou látkou. Dále se zabývá ověřením homogenity připravených tablet pomocí metody SEM (skenovací elektronová mikroskopie). Matricové tablety byly připraveny metodou přímého lisování, jako retardující složka byl zvolen alginát sodný a jako pojivo byla použita mikrokrystalická celulóza (Prosolv SMCC 90). Po provedení disolučních testů byly získány disoluční profily, které byly kvantitativně vyhodnoceny pomoci nelineární regresní analýzy. Byl zjišťován vliv obsahu retardující složky na rychlost a mechanismus uvolňování účinné látky z tablety a vliv metody přímého lisování na homogenitu připravených tablet. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tramadol hydrochlorid cze
dc.subject disoluční testy cze
dc.subject alginát sodný cze
dc.subject matricové tablety cze
dc.subject skenovací elektronová mikroskopie cze
dc.subject tramadol hydrochloride eng
dc.subject dissolution tests eng
dc.subject sodium alginate eng
dc.subject matrix tablets eng
dc.subject scanning electron microscopy eng
dc.title Matricové tablety na bázi alginátu sodného s prodlouženým uvolňováním tramadol hydrochloridu cze
dc.title.alternative Matrix tablets based on sodium alginate with extended release tramadol hydrochloride eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on the study of dissolution kinetics of hydrophilic matrix tablets with tramadol hydrochloride as active substance. Further, it deals with the verification of homogeneity of prepared tablets by SEM (scanning electron microscopy). Matrix tablets were prepared by direct compression, sodium alginate was chosen as retardant component and microcrystalline cellulose (Prosolv SMCC 90) was used as the main binder. Dissolution profiles were obtained after dissolution tests and were quantitatively evaluated by nonlinear regression analysis. The influence of the amount of the retarding component on the rate and mechanism of drug release from the tablet was investigated, and the influence of direct compression method on the homogeneity of prepared tablets was also discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40076
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byl seznámen s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37852
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account