Vztah vůle a myšlení u René Descarta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Vojtěch
dc.contributor.author Svoboda, Daniel
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:15Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:15Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72993
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem vztahu vůle a myšlení u René Descarta. Středem zájmu je pojetí myšlení a role svobodné vůle při poznávání pravdy v Descartově díle, přičemž je důležité osvětlit, co Descartes míní pojmem mysli. V úvodu se hovoří o pochybování, které představuje východisko Descartovy filosofie. Metoda pochybování přivádí k pojmu jistoty. Jistotu Descartes nalezl ve zřejmosti poznatku, že myslí, a z tohoto poznatku odvodil, že existuje. Dále je představeno Descartovo určení člověka jakožto věci myslící, a také myslící substance. V další části je pozornost zaměřena na souzení. Podmínky, za kterých je možné řádné souzení, jsou správná chápavost a souhlas vůle. Pojednání o pojmu vůle je hlavním motivem práce. Svobodná vůle jakožto nejvyšší dokonalost člověka uděluje souhlas při rozhodování a dosahování pravdivého úsudku a pravdy. Pokud není souzeno správně a souhlas vůle je udělen nepravdivému úsudku, dochází k omylu či chybě. Závěr práce se věnuje pravdivosti a ukazatelům, na jejichž základě je soud shledán pravdivým. cze
dc.format 31 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Descartes, René cze
dc.subject metoda pochybování cze
dc.subject myšlení cze
dc.subject vůle cze
dc.subject pravdivost cze
dc.subject Descartes, René eng
dc.subject doubt eng
dc.subject thought eng
dc.subject will eng
dc.subject truthfulness eng
dc.title Vztah vůle a myšlení u René Descarta cze
dc.title.alternative The Relationship Between the Will and Thought in the Work of René Descartes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Schifferová, Věra
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the theme of will and thought in Descartes' work. The focus is on the concept of thinking and the role of free will in knowing the truth, and it is important to shed light on what Descartes means by mind. The introduction talks about the doubts that represent the starting point for Descartes' philosophy. The method of doubt brings to the concept of certainty. Descartes finds certainty in the evidence that he thinks, and from this knowledge he deduces that he exists. Furthermore, Descartes' notion of man as a thinking thing and also a thinking substance is introduced. In the next part, the focus is on judging. The conditions under which true judgment can be achieved are the correct understanding and consent of the will. A treatise on the notion of will is the main motive for work. Free will, as the highest perfection of man, gives consent in making decisions and attaining true judgment and truth. If it is not judged properly and consent is given to the wrong judgment, there is a mistake or error. The conclusion of the thesis is devoted to truthfulness and indicators based on which the judgment is found to be true. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39077
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Daniel Svoboda seznámil komisi se strukturou své práce, přiblížil její obsah a závěry. V diskusi nad posudky se věnoval připomínkám recenzentů a pohovořil o některých translatelogických úskalích pojmu "Cogito". cze
dc.identifier.stag 34758
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account