Critical issues of comprehensive performance measurement and management process

Show simple item record

dc.contributor.author Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Jelínková, Lucie cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:48:47Z
dc.date.available 2019-05-22T08:48:47Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-3-319-95203-1 eng
dc.identifier.issn 1865-0929 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72882
dc.description.abstract An effectively functioning performance management process has become the key to success in today’s tough competitive environment. It is necessary to have comprehensive knowledge of new approaches to performance measurement in order to create and implement such a process. The main aim of this paper is to contribute toward building on such knowledge by designing a performance measurement and management process diagram. To fulfill this goal, the features of a performance measurement system have been determined based on research in the literature; additionally, key elements that are necessary for a comprehensive process of performance management have been defined using case study analysis. The diagram also identifies critical elements of contemporary performance management process related to the provision of balanced performance indicators and their subsequent incorporation in strategic planning. The findings show that competitive-related performance aspects such as innovation, core competencies, and employee engagement are not sufficiently integrated in performance measurement eng
dc.format p. 36-47 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Communications in Computer and Information Science. Vol. 877 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Indicators eng
dc.subject management eng
dc.subject measurement eng
dc.subject performance eng
dc.subject process eng
dc.subject Indikátory cze
dc.subject management cze
dc.subject měření cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject proces cze
dc.title Critical issues of comprehensive performance measurement and management process eng
dc.title.alternative Kritické otázky komplexního měření a řízení výkonnosti cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Účinně fungující proces řízení výkonnosti se stal klíčem k úspěchu v dnešním silném konkurenčním prostředí. Pro vytvoření a zavedení takového procesu je nezbytné mít k dispozici komplexní znalosti o nových přístupech k měření výkonnosti. Hlavním cílem tohoto příspěvku je přispět k budování těchto znalostí navržením diagramu procesu měření a řízení výkonnosti. K dosažení tohoto cíle byly rysy systému měření výkonu stanoveny na základě výzkumu v literatuře; Klíčové prvky, které jsou nezbytné pro komplexní proces řízení výkonnosti, byly dále definovány na základě analýzy případových studií. Diagram také identifikuje kritické prvky současného procesu řízení výkonnosti související s poskytováním vyvážených ukazatelů výkonnosti a jejich následným začleněním do strategického plánování. Zjištění ukazují, že výkonnostní aspekty související s konkurencí, jako jsou inovace, klíčové kompetence a angažovanost zaměstnanců, nejsou dostatečně integrovány do měření výkonnosti. cze
dc.event 13th International Conference on Knowledge Management in Organizations, KMO 2018 (06.08.2018 - 10.08.2018, Žilina) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-319-95204-8_4 eng
dc.relation.publisherversion https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95204-8_4 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85051950868
dc.identifier.obd 39881986 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account