LEGAL CONSEQUENCES OF CONSCIENTIOUS OBJECTIONS AGAINST MANDATORY CHILDHOOD VACCINATION IN THE CZECH REPUBLIC

Show simple item record

dc.contributor.author Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Jurová, Eva cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:46:16Z
dc.date.available 2019-05-22T08:46:16Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7408-30-0 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72860
dc.description.abstract This paper analyses legal consequences of applying conscientious objections to childhood mandatory vaccinations in the Czech Republic. There is no common European approach towards childhood vaccination and legal exemptions from statutory duty imposed by part of the states. The European Court of Human Rights considers vaccination campaigns which oblige individual to defer to general interest and not to endanger health of others where his own life is not in danger, not going beyond the margin of appreciation left to the state by Art. 8 (2) of the European Convention on Human Rights. Still, the Constitutional Court of the Czech Republic found in its recent case law conscientious objections to be under certain circumstances a good reason for refraining from punishing parents waiving compulsory vaccination of their children for committing administrative delict. This paper focuses not only on the test the Constitutional Court chose to apply to distinguish between cases of sincere objections and mere free-riders, but also on broader reasons of liberal state tradition that led the Constitutional Court to allow for such exemptions. In addition, nature of statutory condition of due vaccination for accepting a child for preschool education is analyzed. The paper argues that it is not a sanction and finds a parallel with exemptions from compulsory military service conditioned by serving an alternative service contributing to public good. eng
dc.format p. 237-244 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject legal exemptions eng
dc.subject childhood vaccination eng
dc.subject administrative delict eng
dc.subject conscientious objections eng
dc.subject Constitutional Court eng
dc.subject právní výluky cze
dc.subject dětské očkování cze
dc.subject přestupek cze
dc.subject námitka svědomí cze
dc.subject Ústavní soud cze
dc.title LEGAL CONSEQUENCES OF CONSCIENTIOUS OBJECTIONS AGAINST MANDATORY CHILDHOOD VACCINATION IN THE CZECH REPUBLIC eng
dc.title.alternative Právní důsledky uplatnění námitky svědomí proti povinnému dětskému očkování v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek analyzuje právní důsledky uplatňování námitky svědomí vůči povinnému dětskému očkováním v České republice. K očkování dětí neexistuje žádný společný evropský přístup a rovněž tak ani vůči podmínkám osvobození od zákonné povinnosti uznávaným některými státy. Evropský soud pro lidská práva považuje očkovací kampaně, kdy státy ukládají jednotlivcům povinnost, aby se podřídili celospolečenskému zájmu na proočkovanosti a neohrožovali zdraví ostatních, není-li jejich život ohrožen, za zásah do práva na soukromí, ke kterému jsou v souladu s čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech. Ústavní soud České republiky však ve své nedávné judikatuře dospěl k závěru, že za určitých podmínek námitky svědomí mohou být dostatečným důvodem k tomu, aby stát měl povinnost zdržet se potrestání rodičů, kteří nesplnili povinnost očkovat své děti, za spáchání přestupku. Tento příspěvek se zaměřuje nejen na podmínky, které se Ústavní soud rozhodl uplatňovat, aby rozlišoval mezi případy upřímných námitek a pouhými svobodnými jezdci, ale také na širší důvody liberální státní tradice, které vedly Ústavní soud k tomu, aby umožnil takové výjimky. Kromě toho je analyzován charakter zákonnosti požadavku absolvování řádného očkování pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Článek argumentuje, že rozhodnutí o nepřijetí k takovému vzdělávání není sankce a nalézá paralelu s osvobozením od povinné vojenské služby podmíněnou poskytováním alternativní služby přispívající k veřejnému blahu. cze
dc.event 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 (19.03.2018 - 21.03.2018, Vídeň) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.031 eng
dc.project.ID SGS_2018_018/Digitální ekonomie eng
dc.identifier.obd 39881907 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account