An overview of apoptosis assays detecting DNA fragmentation

Show simple item record

dc.contributor.author Majtnerová, Pavlína cze
dc.contributor.author Roušar, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:30:48Z
dc.date.available 2019-05-22T08:30:48Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 0301-4851 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72727
dc.description.abstract Apoptosis has been recognized as a type of programmed cell death connected with characteristic morphological and biochemical changes in cells. This programmed cell death plays an important role in the genesis of a number of physiological and pathological processes. Thus, it can be very important to detect the signs of apoptosis in a study of cellular metabolism. The present paper provides an overview of methods often being used for detecting DNA fragmentation as one of the most specific findings in apoptosis. To date, three routine assays have been developed for detecting DNA fragmentation: DNA ladder assay, TUNEL assay, and comet assay. All these methods differ in their principles for detecting DNA fragmentation. DNA ladder assay detects the characteristic "DNA ladder" pattern formed during internucleosomal cleavage of DNA. Terminal deoxynUcleotidyl transferase Nick-End Labeling (TUNEL) assay detects DNA strand breaks using terminal deoxynucleotidyl transferase catalyzing attachment of modified deoxynucleotides on the DNA strand breaks. Comet assay can be used for detecting nucleus breakdown producing single/double-strand DNA breaks. The aim of this review is to describe the present knowledge on these three methods, including optimized approaches, techniques, and limitations. eng
dc.format p. 1469-1478 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Molecular Biology Reports, volume 45, issue: 5 eng
dc.rights embargoed access eng
dc.subject Apoptosis eng
dc.subject DNA fragmentation eng
dc.subject Apoptosis assays eng
dc.subject DNA ladder eng
dc.subject TUNEL assay eng
dc.subject Comet assay eng
dc.subject Apoptóza cze
dc.subject DNA fragmentace cze
dc.subject metody apoptózy cze
dc.subject DNA žebřík cze
dc.subject TUNEL cze
dc.subject Comet. cze
dc.title An overview of apoptosis assays detecting DNA fragmentation eng
dc.title.alternative Přehled metod pro detekci DNA fragmentace u apoptózy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Apoptóza byla rozpoznána jako typ programované buněčné smrti související s morfologickými a biochemickými změnami v buňkách. Tato naprogramovaná buněčná smrt hraje důležitou roli v genezi řady fyziologických a patologických procesů. Může být velmi důležité detekovat známky apoptózy ve studii buněčného metabolismu, kdy je DNA fragmentace jeden z nejvíce specifických nálezů apoptózy. K dnešnímu dni byly vyvinuty tři rutinní testy detekující fragmentaci DNA: DNA ladder, TUNEL a kometový test. Všechny tyto metody se liší v jejich přístupu k detekci fragmentace DNA. Test DNA ladder detekuje charakteristický DNA žebřík, který vzniká při internukleosomálním štěpení DNA. TUNEL (terminální deoxynukleotidyltransferáza-Nick Ending Labeling) test detekuje DNA zlomy pomocí terminální deoxynukleotidyltransferázou katalyzovaném připojení modifikovaných deoxynukleotidů na zlomy řetězce DNA. Kometový test může být použit pro detekci poškození jádra vedoucímu k jednoduchým/dvojitým zlomům DNA. Cílem tohoto review je popsat současné znalosti o těchto třech metodách, včetně optimalizovaných přístupů, technik a omezení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/s11033-018-4258-9 eng
dc.relation.publisherversion https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-018-4258-9#citeas eng
dc.identifier.wos 000444752900076 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85050181397
dc.identifier.obd 39881689 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account