Proposal and verification of project management methods and tools oriented maturity model

Show simple item record

dc.contributor.author Košťálová, Jana cze
dc.contributor.author Tetřevová, Liběna cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:13:01Z
dc.date.available 2019-05-22T08:13:01Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 2236-0972 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72575
dc.description.abstract Project management maturity greatly influences the success rate of the project implementation. However, available project management maturity models (PMMMs) are costly, time-consuming and demanding in terms of organization and competence when it comes to application. Moreover, there is no PMMM that evaluates in detail the usage of recommended project management methods and tools. The goal of this article is to design a user-friendly PMMM that would evaluate the project management maturity based on assessment of the usage of project management tools and methods within each stage of project life cycle taking into account the predominant type of projects implemented. The authors used the critical and comparative analysis, based on that the available project management maturity models were assessed and the new PMMM was designed using analogy, deduction, and induction, based on the synthesis of the acquired knowledge combined with the expert experience of the practitioners. It is a unique PMMM, characterized by complexity, user friendliness and financial flexibility. In addition, it is a model that can be used not only in companies of various branches, but also in organizations of other institutional sectors. eng
dc.format p. 1-23 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher UNIV NOVE JULHO eng
dc.relation.ispartof Revista de Gestão e Projetos, volume 9, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Project Management eng
dc.subject Project Management Maturity Models eng
dc.subject Project Management Methods and Tools eng
dc.subject Type of Projects eng
dc.subject Project Life Cycle eng
dc.subject projektové řízení cze
dc.subject modely hodnocení úrovně projektového řízení cze
dc.subject typy projektů cze
dc.subject životní cyklus projektu cze
dc.title Proposal and verification of project management methods and tools oriented maturity model eng
dc.title.alternative Návrh a ověření modelu hodnocení úrovně projektového řízení zaměřeného na metody a nástroje projektového řízení cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Úroveň projektového řízení významně ovlivňuje míru úspěšnosti při implementaci projektů. Dostupné modely hodnocení úrovně projektového řízení (PMMMs) jsou však nákladné, časově náročné a organizačně a kompetenčně náročné při jejich uplatnění v praxi. Kromě toho neexistuje žádný PMMM, který by podrobně hodnotil využití doporučených metod a nástrojů projektového řízení. Cílem článku je navrhnout uživatelsky přívětivý PMMM, který bude vyhodnocovat úroveň projektového řízení na základě posouzení využívání metod a nástrojů projektového řízení v jednotlivých fázích životního cyklu projektu a bude rovněž zohledňovat typ řešených projektů. Autorky s využitím kritické a komparativní analýzy zhodnotily dostupné modely hodnocení úrovně projektového řízení a navrhly nový model, a to s využitím syntézy získaných informací v kombinaci s expertními zkušenostmi z praxe a dále analogie, dedukce a indukce. Jedná se o jedinečný PMMM, charakterizovaný komplexností, uživatelskou přívětivostí a finanční flexibilitou. Navíc se jedná o model, který je možné využít nejen v podnicích napříč různými odvětvími, ale i v organizacích veřejného sektoru. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.5585/gep.v9i1.595 eng
dc.relation.publisherversion http://revistagep.org/ojs/index.php/gep/issue/view/29 eng
dc.identifier.wos 000434261500001 eng
dc.identifier.obd 39880929 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account