DIPLOMATEM V PŮLNOČNÍ ZEMI Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650-1730

Show simple item record

dc.contributor.author Bakeš, Martin
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:28:17Z
dc.date.available 2019-02-11T13:28:17Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72172
dc.description.abstract Tato práce je příspěvkem k poznání raně novověké diplomacie. Konkrétně se zaměřuje na problematiku císařsko-švédských vztahů v 17. a 18. století. V této době putovala na Skandinávský poloostrov více než desítka diplomatických zástupců rakouských Habsburků, kteří byli doprovázeni často početným služebnictvem, šlechtickými společníky, duchovenstvem, jakož i členy rodiny. Ti všichni vytvářeli jasně strukturovaný organismus zahraniční ambasády, jenž byl řízený podle pravidel určujících podobu předmoderního mezinárodního styku. Švédské království bylo v mnoha ohledech pro tyto Středoevropany specifické. Tradičně patřilo mezi nepřátele ve zbrani, vzájemný antagonismus pramenil rovněž z odlišné konfese a určité mentální jinakosti. Stejně charakteristické proto musely být i jednotlivé přístupy, které diplomaté a přičleněný personál volili ke svému prospěchu. Následující text tedy studuje spíše konkrétní taktiky vybraných aktérů raně novověké diplomacie než naplněné cíle v podobě podepsaných smluv a dohodnutých aliancí. Praxe ovlivňující jednání členů císařské ambasády v zahraničí se tak měnila v průběhu času a zkušenosti několika generací se často diametrálně lišily. cze
dc.format 460 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diplomacie cze
dc.subject Švédsko cze
dc.subject raný novověk cze
dc.subject ambasáda cze
dc.subject cestování cze
dc.subject dvůr cze
dc.subject konfesionalita cze
dc.subject diplomacy eng
dc.subject Sweden eng
dc.subject early modern period eng
dc.subject embassy eng
dc.subject traveling eng
dc.subject court eng
dc.subject confessional identity eng
dc.title DIPLOMATEM V PŮLNOČNÍ ZEMI Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650-1730 cze
dc.title.alternative Diplomat in the Country of the Midnight Sun. Representatives of the Habsburgs in the Kingdom of Sweden (1650-1730) eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hojda, Zdeněk
dc.contributor.referee Hrbek, Jiří
dc.date.accepted 2018-10-29
dc.description.abstract-translated This work is a contribution to the understanding of early modern diplomacy. In particular, it focuses on the issue of relations between the Habsburg monarchy and Sweden in the 17th and 18th centuries. At that time, more than a dozen diplomatic representatives of the Austrian Habsburgs, who were often accompanied by numerous servants, noble associates, clergy, as well as members of the family, travelled to the Scandinavian Peninsula. They all created a clearly structured body of the foreign embassy, which was influenced by the rules governing early-modern international relations. In many ways, the Kingdom of Sweden was specific to these Central Europeans. Traditionally, it belonged to the enemy in the weapon, antagonism also stemmed from religious differences and a certain mental otherness. Equally characteristic, therefore, must have been the individual approaches that diplomats and the associated staff had chosen for their benefit. The following text, therefore, studies the specific tactics of selected participants of early modern diplomacy, rather than the goals achieved in the form of signed treaties and agreed alliances. Practice that influences the behaviour of members of the imperial embassy abroad has changed over time, and the experience of several generations has often varied widely. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38871
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Obhajoby se zúčastnil PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. 1) Představení práce autorem. 2) Seznámení komise s posudky doc. Hojdy a dr. Hrbka. 3) Rozprava. Otázky z rozpravy: 1) David Starkey a jeho teze participující/distancovaný panovník a její uplatnění na švédském příkladu. 2) Švédský královský dvůr a problematika ceremoniálních pravidel - mezi evropskými vzory a švédskou realitou. 3) Rozdíly v pojímání ambasadorů a vyslanců ve Švédsku. 4) Následné kariéry císařských vyslanců ve Švédsku po návratu do střední Evropy. cze
dc.identifier.stag 36703
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account