Ekonomicky aktivní stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Žalud, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:28:09Z
dc.date.available 2019-02-11T13:28:09Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-11-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72169
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice aktivního stárnutí, se zřetelem k ekonomickému aspektu tohoto fenoménu. V rámci teoretických východisek je přiblíženo období stáří, nejvýznamnější změny ve stáří, pozornost je věnována kvalitě života ve stáří. Důraz je kladen na charakteristiku aktivního stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce. V závěru teoretického pojednání je popsána role pracujícího důchodce, možnosti začlenění seniorů na trh práce a nastíněna jsou také některá specifika této role. Součástí bakalářské práce je také popis realizovaného výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, co přináší role zaměstnance seniorům ve starobním důchodu, jejich kolegům, nadřízeným a firemní kultuře. Dílčími cíli bylo zjistit, jaká je motivace seniorů pobírajících starobní důchod k účasti na trhu práce a jak jejich působení na trhu práce naplňuje premisu aktivního a kvalitního stáří a stárnutí. Výzkum byl koncipován jako kvalitativní. Výzkumný soubor tvořilo osm informantů, z nichž čtyři zaujímali roli pracujícího důchodce. S informanty byly vedeny polostrukturované rozhovory, které byly analyzovány pomocí zakotvené teorie. V diskusi jsou výsledky vztaženy k cílům výzkumu a výzkumným otázkám, hlavní zjištěné výsledky jsou uvedeny v závěru bakalářské práce. cze
dc.format 69 s. + 34 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ageismus cze
dc.subject aktivní stárnutí cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject pracující důchodci cze
dc.subject senioři cze
dc.subject stáří cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject zaměstnání cze
dc.subject ageism eng
dc.subject active ageing eng
dc.subject elderly eng
dc.subject employment eng
dc.subject labor market eng
dc.subject old age eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject working pensioners eng
dc.title Ekonomicky aktivní stáří cze
dc.title.alternative Economically active elderly eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2019-01-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of active aging, with regard to the economic aspect of this phenomenon. In the framework of the theoretical background is described the period of old age, the most significant changes in old age, attention is paid to the quality of life in old age. emphasis is placed on the characteristics of active aging and the employment of seniors in the labor market. At the end of the theoretical discourse, the role of the working pensioner, the possibility of integration of seniors into the labor market, and some specifics of this role are discussed. Part of the bachelor thesis is also a description of the research carried out, which aim was to find out what added value brings the role of the employee to old age retirees, their colleagues, their superiors and corporate culture. The partial objectives were to find out what motivation of seniors receiving the old-age pension to participate in the labor market and how their work in the labor market fulfills the premise of active and quality aging. The research was conceived as qualitative. The research sample consisted of eight informants, four of whom were the working pensioners. Semi-structured interviews were conducted with the informants, which were analyzed using the grounded theory. In the discussion, the results are related to the research aims and research questions, the main findings are presented in the conclusion of the bachelor thesis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38845
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Student představil cíle, způsob vypracování a závěry bakalářské práce. Aktivně se zapojil do diskuse a velmi dobře odpovídal na otázky. cze
dc.identifier.stag 32646
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account