Trombofilie v ordinaci praktického lékaře a její socio-ekonomické dopady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámková, Věra
dc.contributor.author Kecskeméthy, Zsolt
dc.date.accessioned 2019-01-17T07:43:50Z
dc.date.available 2019-01-17T07:43:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72009
dc.description.abstract Zjistit možnosti depistáže geneticky zatížených pacientů k trombofiliím v ordinaci obvodního lékaře, zdokumentovat dobu neschopnosti u postižených pacientů a jejich další pracovní zařazení v závislosti na stupni poškození v důsledku trombembolie. cze
dc.format 123 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject trombofilie cze
dc.subject venózní trombózy cze
dc.subject genetické mutace cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject potraty cze
dc.subject screening cze
dc.subject profylaxe cze
dc.subject thrombophilia eng
dc.subject venous thrombosis eng
dc.subject genetic mutations eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject abortions eng
dc.subject screening eng
dc.subject prophylaxis eng
dc.title Trombofilie v ordinaci praktického lékaře a její socio-ekonomické dopady cze
dc.title.alternative Thrombophilia in the office of the general practitioner and its socio-economic impacts eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Jebavý, Ladislav
dc.contributor.referee Radková, Libuše
dc.contributor.referee Vojáček, Jan
dc.date.accepted 2012-04-05
dc.description.abstract-translated To determine the possibility of genetically screening patients to trombofilia loaded in a GP surgery, inability to document the time in affected patients and their next job title, depending on the degree of damage due trombembolism. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38810
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Obhajobu disertační práce zahájil předseda komise, který představil členy komise, oponenty a studenta, seznámil komisi s tématem disertační práce, průběhem studia a s přehledem publikací, vztahujících se k tématu disertační práce. Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Oponent prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. přednesl svůj oponentský posudek, za nepřítomné oponenty (prof. Ing. Libuši Radkovou, Ph.D. a prof. MUDr. Jana Vojáčka, DrSc.) prezentoval plné znění oponentských posudků, z pověření předsedy komise, prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Všichni tři oponenti se shodli v názoru, že předložená disertační práce splňuje podmínky dle zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice a doporučují práci přijmout. Student aktivně reagoval na vznesené připomínky a poznámky oponentů a odpověděl kvalitně, s přehledem a na odpovídající odborné úrovni na jejich dotazy. Ve veřejné diskusi se vyjádřili členové komise k disertační práci, ocenili prakticky zaměřené téma práce, celkovou úroveň zpracování a dosažené výsledky. Na neveřejném zasedání komise zhodnotila disertační práci takto: Student zpracoval relativně obsáhlé a obtížné téma na velmi dobré úrovni, dosažené výsledky prezentoval v kvalitních časopisech, práce je významná medicínsky s využitím dosažených výsledků pro praktickou činnost obvodních lékařů. Autor jednoznačně prokázal, že je schopen samostatné vědecké a výzkumné práce. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account