Použití komplexů vanadu a molybdenu jako aditiva do oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.author Preininger, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:54Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:54Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71923
dc.description.abstract Tato disertace se zabývá studiem vlivu komplexů molybdenu a vanadu na zasychání na vzduchu schnoucích nátěrových hmot. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti alkydových pryskyřic a podstatná část je zaměřena na autooxidační zasychání. V praktické části je popsána příprava testovaných sloučenin. Tyto sloučeniny byly charakterizovány pomocí FTIR a EPR spektroskopií. V rámci disertace byly připraveny tři zcela nové komplexy, které byly charakterizovány pomocí monokrystalické rentgenové difrakční analýzy. Dále byl studován vliv těchto sloučenin na zasychání alkydových pryskyřic různých typů. Za tímto účelem byla použita celá řada experimentálních technik. Nejdůležitější z nich bylo měření kinetiky pomocí FTIR spektroskopie. Ze získaných výsledků je velmi dobře patrné, že komplexy vanadu mají velký potenciál nahradit v současné době používané sikativy na bázi kobaltu. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autooxidace cze
dc.subject sikativy cze
dc.subject molybden cze
dc.subject vanad cze
dc.subject FTIR cze
dc.subject EPR cze
dc.subject autoxidation eng
dc.subject dryers eng
dc.subject molybdenum eng
dc.subject vanadium eng
dc.subject FTIR eng
dc.subject EPR eng
dc.title Použití komplexů vanadu a molybdenu jako aditiva do oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot cze
dc.title.alternative The vanadium and molybdenum complexes as additives into oxopolymerization drying paints eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Antoš, Petr
dc.contributor.referee Čermák, Roman
dc.contributor.referee Hrbáč, Jan
dc.date.accepted 2018-09-13
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the study of the effect of complexes of molybdenum and vanadium on the drying of air-drying paints. The theoretical part is focused on the properties of alkyd resins and the substantial part of the theory is focused on autooxidation drying.. The practical part describes the preparation of test compounds. These compounds were characterized by FTIR and EPR spectroscopy. The three completely new complexes were prepared. These complexes were characterized by single crystal X-ray diffraction analysis. Furthermore, the effect of these compounds on the drying of alkyd resins of various types was studied. A number of experimental techniques have been used for this purpose. The most important of these was the measurement of kinetics using FTIR spectroscopy. From these studies, it is very clear that vanadium complexes have a great potential to replace the commonly used cobalt-based driers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38592
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 36599
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account