Řízení laboratorní soustavy GUNT RT 050 prediktivním regulátorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Merta, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:24Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:24Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71903
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací prediktivního regulátoru laboratorní soustavy s uvažováním omezení vstupů a znalosti budoucího průběhu žádané hodnoty. Práce popisuje modelování a identifikaci řízeného systému. Prediktivní regulátor bude vycházet ze vstupně výstupního a stavového popisu s uvažováním omezení akční veličiny. Regulační experimenty prediktivního regulátoru budou porovnány s pochody číslicového PID regulátoru. Cílem práce je posouzení kvality regulačního pochodu a robustnosti prediktivního regulátoru oproti číslicovému PID regulátoru. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prediktivní regulátor cze
dc.subject GUNT RT 050 cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject regulace cze
dc.subject omezení cze
dc.subject predictive regulator eng
dc.subject GUNT RT 050 eng
dc.subject identification eng
dc.subject control eng
dc.subject constraints eng
dc.title Řízení laboratorní soustavy GUNT RT 050 prediktivním regulátorem cze
dc.title.alternative Predictive Control of GUNT RT 050 Laboratory System eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kupka, Libor
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design and applications of the model predictive controller to a laboratory system with consideration of constrained inputs and knowledge of the future desired variable. Thesis describes the modelling and identification of the controlled system. Predictive controller will be based on the input output and state space process model with consideration of constraints on the manipulated variable. Control experiment with the predictive controller will be compared with digital PID controller . Goal this thesis is to compare control quality and robustnase of the predictive controller and the digital PID controller. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38673
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a aplikovat prediktivní regulátor laboratorní soustavy s uvažováním omezení vstupů a dopředné znalosti průběhu žádané hodnoty. Praktická část je poměrně rozsáhlá. Student provedl množství experimentů a dovedl si vytvořit systém a výsledky prezentovat přehledným způsobem. Diplomant prokázal, že zvládl složitou teorii predektivního řízení a umí ji aplikovat i na modelu konkrétního dynamického systému. Přínosem práce je teoretický návrh a realizace několika variant prediktivních regulátorů a jejich vzájemné porovnání. Všechny body zadání byly splněny a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. cze
dc.identifier.stag 34618
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account