Tři historická štuková figurální díla s ušlechtilou monochromní povrchovou úpravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J
dc.contributor.author Kudrna, Jiří
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:01Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:01Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71897
dc.description.abstract Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zařazena jako první, v úvodu se zabývá problematikou povrchových úprav trojrozměrných uměleckých děl, definicí základních pojmů, funkcemi povrchových úprav a jejich historickým vývojem. Zvláštní pozornost je věnována monochromní finální úpravě povrchu štukatérských děl. Následuje podrobný popis technik a technologií leštěné běli, jejich historickými etapami, včetně aplikací současných materiálů. V této souvislosti se věnuje i stručné historii štukatérství. Praktická část práce představuje restaurátorský průzkum, vytvoření konceptu restaurování a komplexní restaurátorský zásah na třech konkrétních historických dílech. cze
dc.format 260 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject monochromie cze
dc.subject barevné povrchové úpravy cze
dc.subject vrstva cze
dc.subject barva cze
dc.subject nátěr cze
dc.subject leštěná běl cze
dc.subject socha cze
dc.subject štuk cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject poliment cze
dc.subject busta cze
dc.subject reliéf cze
dc.subject oltář cze
dc.subject polychromy eng
dc.subject monochrome eng
dc.subject colour finishes eng
dc.subject layer eng
dc.subject colour eng
dc.subject coating eng
dc.subject white polish eng
dc.subject statue eng
dc.subject stucco eng
dc.subject restoration eng
dc.subject poliment eng
dc.subject bust eng
dc.subject relief eng
dc.subject altar eng
dc.title Tři historická štuková figurální díla s ušlechtilou monochromní povrchovou úpravou cze
dc.title.alternative Three historical stucco figural works with a refined monochrome finish eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Jiří
dc.date.accepted 2018-09-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part comesas the first one. At the beginning, it deals with the surface treatment of three-dimensional works of art, definition of basic concepts, functions of surface finishes and their historical development. A particularattention is paid to the surface monochrome finish of stucco artworks. This is followed by a detailed description of the techniques and technologies of white polish, their historical stages, including the application of contemporary materials. In this context, the history of the stucco industry is outlined briefly. The practical part of the thesis comprises restoration survey, creation of the restoration concept as well as a description of comprehensive restoration treatments of three specific historicalartworks. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38614
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence V první části obhajoby byl vytvořen prostor k prezentaci diplomové práce, následně byl diplomant stručně seznámen se stanoviskem vedoucího práce a s oponentským posudkem. Poté byla možnost se vyjádřit k dílčím výhradám oponenta a následovaly dotazy ze strany členů komise. Po vyčerpání tématu diplomové práce následovaly otázky tří předem stanovených okruhů s hodnocením jednotlivých odpovědí ze strany dotazujících. Po opuštění místnosti ze strany diplomanta proběhla diskuse a návrh závěrečného hodnocení. Probíhala především diskuse na téma přínosu diplomanta v oblasti vytěžení historických technologických pramenů, v našem kontextu částečně poprvé. Vzhledem k souhlasnému hodnocení ze strany vedoucího práce i oponenta bylo nakonec doporučeno ohodnotit diplomanta stupněm B, což bylo potvrzeno ze strany všech přítomných. cze
dc.identifier.stag 36641
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account