Restaurování nástěnné malby - nástěnná malba ve štukovém poli nad vchodem do tzv. Tencallova sálu. Možnosti odstranění druhotných vápenných nátěrů z vápenných podkladů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Škrabalová, Adéla
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:05:47Z
dc.date.available 2018-09-26T10:05:47Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71893
dc.description.abstract Diplomová práce prezentuje průběh restaurování nástěnné malby v tzv. Tencallově sále na státním zámku Červená Lhota. Jde o nástropní malbu ve štukovém poli v severovýchodní části místnosti s motivem Amoreta. Malířská výzdoba z konce 17. století je provedena technikou fresco-secco a je pravděpodobně dílem italského malíře Giacoma Tencally. V průběhu času byla malba překryta několika vrstvami druhotných nátěrů. Diplomová práce sestává ze dvou částí. První část zahrnuje restaurátorský průzkum díla a dokumentaci provedeného restaurátorského zásahu. Druhá část se zabývá problematikou možností odstraňování druhotných vápenných nátěrů z vápenných podkladů, a to jak v teoretické, tak i experimentální rovině, a blíže se zaměřuje především na chemické metody čištění, konkrétně na využití chelatačních činidel cze
dc.format 188 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Tencalla, Giacomo cze
dc.subject vápenný nátěr cze
dc.subject odkryv cze
dc.subject čištění cze
dc.subject chelatační činidla cze
dc.subject citronan cze
dc.subject citrát cze
dc.subject kyselina citronová cze
dc.subject EDTA cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject Tencalla, Giacomo eng
dc.subject limewash eng
dc.subject removal eng
dc.subject cleaning eng
dc.subject chelating agents eng
dc.subject citrate eng
dc.subject citric acid eng
dc.subject EDTA eng
dc.title Restaurování nástěnné malby - nástěnná malba ve štukovém poli nad vchodem do tzv. Tencallova sálu. Možnosti odstranění druhotných vápenných nátěrů z vápenných podkladů. cze
dc.title.alternative Restoration of a wall painting - the wall painting in the stucco field above the entrance door of the so-called Tencalla's Hall. Possibilities of removal of secondary limewash from lime substrates. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Součková, Magdalena
dc.date.accepted 2018-09-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis presents the process of restoration of a wall painting in the so-called Tencalla’s Hall at the state castle of Červená Lhota. It is a ceiling painting in a stucco field in the north-eastern part of the room with the “Amoret” motif. The painting of the late 17th century is made by “fresco-secco” technique and is probably the work of Italian painter Giacomo Tencalla. Over time, the painting has been covered with several layers of secondary coatings. The diploma thesis consists of two parts. The first part includes restoration survey of the piece of art and documentation of the restoration process. The second part deals with the possibilities of removal of secondary limewash from lime substrates, both on the theoretical and experimental level, and focuses in particular on chemical cleaning methods, namely the use of chelating agents. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38618
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence V první části obhajoby byl vytvořen prostor k prezentaci diplomové práce, následně byla diplomantka stručně seznámena se stanoviskem vedoucího práce a s oponentským posudkem. Poté byla možnost se vyjádřit k dílčím výhradám oponentky a následovaly dotazy ze strany členů komise. Po vyčerpání tématu diplomové práce následovaly otázky tří předem stanovených okruhů s hodnocením jednotlivých odpovědí ze strany dotazujících. Po opuštění místnosti ze strany diplomantky proběhla diskuse, jejímž obsahem byly především připomínky oponenta. Celkové vyznění oponentského posudku však pro diplomantku dopadlo méně příznivě především z důvodů komplexnosti experimentální části teoretické práce, jež však svým rozsahem i mírou odbornosti vysoce přesáhla běžné školní standardy. Pokračování v těchto průzkumných aktivitách by jistě přineslo oboru nové poznatky. Vzhledem ke kompetentní reakci na kladené otázky a prokázání velmi dobré orientace v technických, technologických i humanitních otázkám oboru restaurování, což bylo souhrnně hodnoceno písmenem A, se přítomní přiklonili k návrhu vedoucí diplomové práce a doporučili nejvyšší hodnocení A. Vzhledem k výborně hodnocené diplomové práci, výborné ústní obhajobě a mimořádným výsledků v průběhu studia zárověň přítomní doporučili navrhnout panu děkanovi ohodnocení práce A. Škrabalové na Fakultě restaurování na Studentskou cenu rektora. cze
dc.identifier.stag 36633
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account