Nemocniční pokoj z pohledu dětského pacienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda
dc.contributor.author Sládečková, Veronika
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:14Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:14Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71848
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzického prostředí na dětských odděleních. Práce se skládá z části teoretické a výzkumné. V teoretické části je popsán vývoj dítěte, vybavení nemocničního pokoje a stručný popis vybraných kategorií z fyzického prostředí. V práci je zahrnuta i legislativa a etické nároky na fyzické prostředí na dětských odděleních. V neposlední řadě se práce věnuje organizacím, které zlepšují kvalitu prostředí v nemocničním zařízení. Cílem výzkumné části bylo zjistit, co by děti na nemocničních pokojích zlepšily, aby se v nemocnici cítily lépe. Ve výzkumné části byla použita metoda kvalitativního sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru s dětským pacientem, který byl hospitalizován na dětském oddělení. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětské oddělení cze
dc.subject zlepšení prostředí cze
dc.subject fyzické prostředí cze
dc.subject nemocnice cze
dc.subject vybavení cze
dc.subject dětský nemocniční pokoj cze
dc.subject children's unit eng
dc.subject improvement of environment eng
dc.subject physical environment eng
dc.subject hospital eng
dc.subject equipment eng
dc.subject children's hospital room eng
dc.title Nemocniční pokoj z pohledu dětského pacienta cze
dc.title.alternative Child's perspective of hospital room eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matějková, Iryna
dc.date.accepted 2018-09-06
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis deals with the physical environment of children's units in hospitals. The thesis is divided into a theoretical and a research part. The theoretical part concentrates on a child's development, a hospital room's equipment, and a brief account of selected categories of the physical environment. The legislature and the ethics of the environment in children's units are involved in the thesis as well. Last but not least, the paper is also dedicated to organizations that aim to improve the quality of hospital units. The aim of the research part was to find out children's ideas for improvement of the hospital environment. The research part is based on a qualitative data collection, that is, semi-structured dialogues with in-patients from children's units. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38656
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: E Doplňující otázky k obhajobě: 1. Doporučila byste zavedení vámi zjištěných poznatků do praxe a za jakých podmínek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 36173
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account