Svoboda člověka v díle Aurelia Augustina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Strnad, Luděk
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:51Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:51Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-25
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71552
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována rozboru Augustinova pojetí lidské svobody, jak je prezentováno v jeho dílech De gratia et libero arbitrio, Ad Simplicianum; De civitate Dei (II), De doctrina christiana a Confessiones. V první části je představena Augustinova koncepce světa a Boha, do níž je zasazen člověk. Druhá a třetí část se věnuje vlivu hříchu a Boží milosti na lidskou vůli. Ve čtvrté části jsou uvedeny Augustinovy názory na dějiny spásy a úlohu svobodné vůle v nich. Cílem bakalářské práce je představit čtenáři Augustinovy myšlenky ohledně lidské svobody ve vztahu Boha a člověka, včetně jejich možných problematických momentů. cze
dc.format 43
dc.format 43
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Aurelius Augustinus cze
dc.subject Bůh cze
dc.subject svobodná vůle cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject milost cze
dc.subject hřích cze
dc.subject dějiny spásy cze
dc.subject pozdní antika cze
dc.subject křesťanství cze
dc.subject Aurelius Augustinus eng
dc.subject God eng
dc.subject free will eng
dc.subject freedom eng
dc.subject grace eng
dc.subject sin eng
dc.subject history of salvation eng
dc.subject late antiquity eng
dc.subject Christianity eng
dc.title Svoboda člověka v díle Aurelia Augustina cze
dc.title.alternative The Freedom of the Man in the Work of Aurelius Augustinus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is dedicated to the analysis of Augustin's concept of human freedom, as presented in his works De gratia et libero arbitrio, Ad Simplicianum; De civitate Dei (II), De doctrina christiana and Confessiones. In the first part is introduced Augustine's concept of the world and God, into which the human is bedded. The second and the third part deals with the influence of the sin and God's grace on human's will. In the fourth part, Augustine's opinions on the history of salvation and task of the free will in it. The purpose of this bachelor's thesis is to introduce to the reader Augustine's thoughts on the human freedom within the framework of the relation between God and human, including theirs possibly problematic moments. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence <p>Student představil bakalářskou práci a její základní teze. Po přečtení posudků reagoval na avšechny připomínky a protiargumenty. V diskusi student prokázal vynikající znalost Augustinova myšlení.</p> cze
dc.identifier.stag 34757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account