Hodnocení míry pooperační bolesti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Tvrdík, David
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:03Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:03Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71350
dc.description.abstract Bakalářská práce přibližuje problematiku pooperační bolesti u dospělých pacientů. V teoretické části je popsána historie léčby bolesti, fyziologie bolesti, možnosti hodnocení a terapie bolesti. Dále pojednává o operacích a úloze nelékařského zdravotnického pracovníka při léčbě pooperační bolesti. Praktická část práce je koncipována jako polostrukturovaný rozhovor, doplněný o studii zdravotnické dokumentace. Byly zjišťovány rozdíly ve skutečně prožité a očekávané bolesti, dále byl sledován vývoj rané pooperační bolesti a prostor byl dán také průzkumu spokojenosti pacientů po operacích. Bakalářská práce si klade za cíl zlepšení managementu bolesti na odděleních, kde průzkum probíhal. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolest cze
dc.subject operace cze
dc.subject analgetika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject pain eng
dc.subject surgery eng
dc.subject painkillers eng
dc.subject treatment eng
dc.subject satisfaction eng
dc.title Hodnocení míry pooperační bolesti cze
dc.title.alternative Evaluation of postoperative pain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2018-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of postoperative pain in adult patients. The theoretical part describes the history of pain management, physiology of pain, possibilities of assessment and pain therapy. It also deals with the operations and the role of a non-medical health worker in the treatment of postoperative pain. The practical part of the thesis is conceived as a semi-structured interview supplemented with the study of medical documentation. Differences in actual and expected pain were detected, followed by the development of early postoperative pain, and a progression of patient satisfaction after surgery. The bachelor thesis focused at improving the management of pain in the departments where the survey was conducted. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38186
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak rozumíte definici bolesti dle International Association for the Study of Pain (zejména pasáži ?zážitek spojený se skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy pro takové poškození?)? 2. V příloze F uvádíte žebříček bolesti dle WHO, přičemž ho označujete dvěma termíny ? algický a analgetický. Co je správně? 3. Existuje kvalifikace "zdravotnická sestra"? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35804
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account