ŘÍZENÍ KVALITY VZDUCHU V BUDOVÁCH (KONCENTRACE CO2)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Bárta, Aleš
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:01:52Z
dc.date.available 2018-06-14T06:01:52Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70723
dc.description.abstract Práce se zabývá kvalitou vzduchu v budovách. Kvalitu vyhodnocuji z pohledu koncentrace oxidu uhličitého. Porovnávám principy měření CO2 a příklady měřících přístrojů na trhu. Jsou zde uvedeny doporučení pro zajištění správné kvality vzduchu v budovách. V praktické části na základě měření bude vytvořena strategie pro udržení správné koncentrace CO2. Strategie bude ověřena pomocí simulace v Matlab & Simulink. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita vzduchu cze
dc.subject regulace CO2 cze
dc.subject Matlab & Simulink cze
dc.subject identifikace a modelování cze
dc.subject air quality eng
dc.subject control CO2 eng
dc.subject Matlab & Simulink eng
dc.subject identification and modeling eng
dc.title ŘÍZENÍ KVALITY VZDUCHU V BUDOVÁCH (KONCENTRACE CO2) cze
dc.title.alternative AIR QUALITY CONTROL IN BULDINGS (CO2 CONCENTRATION) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havlíček, Libor
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis deals air quality in buildings. The quality of the air is measured as concentration of carbon dioxide. There are compared the principles of measurements and measuring devices of CO2 available on the market. There is recommendation of securing the correct air quality in buildings is included. In practical part is created the strategy for controlling the correct concentration of CO2 based on the results of measurements. The strategy is verified by simulation in Matlab & Simulink. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38015
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit program pro měření a řízení kvality vzduchu v budově. Bylo nutné vytvořit dynamický model místnosti popisující koncentraci CO2. Ze změřených dat provést identitikaci neznámých parametrů, na základě modelu navrhnout řízení pro udržení doporučených koncentrací pro několik scénářů a provést simulační ověření navržené strategie. Jedná se o poměrně náročné téma prakticky bez možnosti čerpat z literárních zdrojů. Měření CO2 je věnováno hodně publikací, ale práce zabývající se problematikou modelování koncentrace CO2 se v rámci rešerše nepodařilo najít. Proto musel diplomant vytvořit model zcela na základě vlastních úvah o bilanci množství CO2 a způsobu jeho vzniku i transportu. To je hlavní přínos. Stejně tak i provedené měření k identifikaci neznámých parametrů modelu a jeho následnou verifikaci. Všechny body zadání byly splněny a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. cze
dc.identifier.stag 34613
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account