Péče o zaměstnance ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Braunová, Alena
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:00:28Z
dc.date.available 2018-06-14T06:00:28Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70650
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na lidský faktor v podniku jakožto nejdůležitější jeho složku. Zabývá se řízením lidských zdrojů a personálním útvarem. Důležitým pojmem, jež obsahuje tato práce je motivace, bez které by lidé nevykonávali svou práci. Dále teoretická část charakterizuje druhy péče o zaměstnance, tedy povinnou a dobrovolnou péči. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření v dané firmě, týkající se nastavení systému péče o pracovníky. Na základě získaných odpovědí a zkoumání okolí podniku práce obsahuje vypracovanou SWOT analýzu, shrnující kladné a záporné stránky podniku. Součástí je vyhodnocení nastaveného systému v podniku a následná doporučení. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject péče o zaměstnance cze
dc.subject motivace cze
dc.subject spokojenost zaměstnanců cze
dc.subject pracovní podmínky cze
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cze
dc.subject zaměstnanecké benefity cze
dc.subject employees care eng
dc.subject motivation eng
dc.subject employees satisfaction eng
dc.subject working conditions eng
dc.subject health and safety at work eng
dc.subject employees benefits eng
dc.title Péče o zaměstnance ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Employee care programme in a chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the human factor in the company as the most important asset. It deals with the management of human resource and staffing. An important concept of this thesis is motivation. Without motivation people would not do their job. The theoretical part characterizes the types of care for employees, obligatory and voluntary care. The practical part is focused on the research conducted in the company, deals with the system of care for workers. Based on the answers received and monitoring the business surroundings, it contains a SWOT analysis, summarizing the positive and negative aspects of the company. Thesis rates the employee care system in the company and makes some recommendations. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37959
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Péče o zaměstnance ve vybrané firmě. Cílem práce je shrnutí základních pojmů a zásad péče o zaměstnance, analýza péče o zaměstnance ve vybrané firmě, návrhy a zhodnocení výsledků pro potřeby firmy. Studentce bya položena následující otázka:V práci uvádíte, že by měl podnik omezit své slabé stránky, aby zvýšil pohodlí pracovníků a dosáhl lepších hospodářských výsledků (str.57). Jednou ze slabých stránek jsou nevyhovující společné prostory. Vysvětlete, jak konkrétně ovlivní hospodářské výsledky, pokud firma investuje do vylepšení společných prostor. Chystá se firma k takovému kroku? cze
dc.identifier.stag 34511
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account