Duch, věda a vzdělání v Jaspersových úvahách o univerzitě

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Prázný, Aleš cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:54:02Z
dc.date.available 2018-02-27T03:54:02Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1210-3691 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70387
dc.description.abstract Článek představuje Jaspersovo pojetí univerzity v souvislosti se třemi základními pojmy jejího určení: duch, vzdělání a věda. V jádru Jaspersovy koncepce stojí humboldtovská idea univerzity, která je založena na spjatosti vědy a výuky, z níž vzchází vzdělání. Univerzitu chápe Jaspers jako specifické místo, které má být zasvěceno hledání pravdy. Jakkoli mnozí kritici této Jaspersově představě vytýkají, že jde o neaktuální a neproblematizovaný relikt idealismu 19. století, Jaspers především po druhé světové válce poukazuje na neodlučitelnost vědy a humanity a na specifický význam univerzity pro zachování a obnovu demokratické společnosti. cze
dc.format p. 6-20 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, volume 1, issue: ročník 57, číslo 3-4/2017 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Univerzita, věda, vzdělání, filosofie, idealismus, Jaspers cze
dc.subject University, Science, Education, Philosophy, Idealism, Jaspers eng
dc.title Duch, věda a vzdělání v Jaspersových úvahách o univerzitě cze
dc.title.alternative Spirit, Science and Education in Jaspers´ Considerations on University eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The text presents Jaspers’s conception of University in the context of its elementary defining ideas: spirit, education and science. The Humboldt’s idea of University, based in the unity of science and teaching, which establishes education, lies in the centre of Jasper’s conception. Jaspers understands University as a specific space which is supposed to be dedicated to searching the truth. Even though there are many critics who comment on it, claiming it an out-of-date and non-problematized relict of idealism of the 19th century, Jaspers, especially after the World War II, points out the inseparability of science and humanity and the importance of University for maintenance and re-creation of a democratic society. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.obd 39880639 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet