Expresivní terapie jako možnost inovace předmětu speciální pedagogika na Univerzitě Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.author Šándorová, Zdenka cze
dc.contributor.author Ehlová, Marcela cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:32:48Z
dc.date.available 2018-02-27T03:32:48Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1336-2232 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70223
dc.description.abstract Pro realizaci plánovaného rozvoje studijních programů, vědecko-výzkumné činnosti Univerzity Pardubice a potřebné infrastruktury jsou využívány různé zdroje financování, zejména prostředky státního rozpočtu, rozvojové programy MŠMT i prostředky Strukturálních fondů EU. Institucionální rozvojový plán Univerzity Pardubice 2016 – 2018, jehož součástí je interní rozvojová soutěž (IRS), dal podnět v rámci tematického okruhu Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů ke zpracování projektu Inovace předmětu speciální pedagogika se zaměřením na terapeutické přístupy v kontextu (re)socializace cílových skupin speciální pedagogiky. Následující text je zaměřen na analýzu tohoto projektu – seznamuje s cíli, průběhem a samotnými výstupy včetně sebereflexe studentů. cze
dc.format p. 99-105 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, volume 16, issue: 5 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject expresivní terapie cze
dc.subject Univerzita Pardubice cze
dc.subject Interní rozvojová soutěž IRS cze
dc.subject speciální pedagogika cze
dc.subject Expressive therapy eng
dc.subject The University Of Pardubice eng
dc.subject The internal development contest the IRS eng
dc.subject Special education eng
dc.title Expresivní terapie jako možnost inovace předmětu speciální pedagogika na Univerzitě Pardubice cze
dc.title.alternative Expressive therapy as a possibility of innovation of the subject special education at the University of Pardubice eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated For the realization of the planned development of study programmes, scientific-research activities of the University of Pardubice and the necessary infrastructure are used by the various sources of financing, in particular funds of the state budget, development programmes of the MINISTRY of education also funds the EU Structural funds. Institutional development plan of the University of Pardubice 2016 – 2018, part of which is an internal development competition (IRS), took the initiative in the framework of the thematic programme to Support the pedagogical work of academic staff and specialisation and innovation of study programmes at the level of the subjects/courses to the processing of the project Innovation of the subject special pedagogy with a focus on the therapeutic approaches in the context of (re)socialization of the target groups of special pedagogy. The following text is focused on the analysis of this project – acquainted with the objectives, the progress and the outcomes including self-reflection of students. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39880589 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account