Influence of annealing on the optical properties, structure, photosensitivity and chemical stability of As30S70 spin-coated thin films

Show simple item record

dc.contributor.author Šlang, Stanislav cze
dc.contributor.author Pálka, Karel cze
dc.contributor.author Jain, H. cze
dc.contributor.author Vlček, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:24:38Z
dc.date.available 2018-02-27T03:24:38Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 0022-3093 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70159
dc.description.abstract Chalcogenide glass (ChG) thin films prepared by solution based deposition technique offer important advantages over vacuum deposited films, which are useful for many applications especially in infrared optics. Their fabrication, which comprises dissolving the ChG in volatile organic solvent and then depositing thin film by spin coating the solution, is simpler and significantly cheaper. However, contaminants from the solvent are incorporated. The residual organic content in the films is significantly reduced by appropriate thermal treatment. This work reports the influence of specific annealing conditions and UV light exposure on the structure, opto-physical and chemical properties of As30S70 spin-coated ChG films. The results show increase in refractive index with increasing annealing temperature, whereas the thickness and optical bandgap decrease. The UV exposed regions of the samples exhibit positive etching in amine based solvents. The HS-LEIS spectroscopy is used to determine the elemental concentration profile of annealed thin film, which shows almost stable As/S ratio with composition close to that of the source bulk glass. Thus UV light induced structural changes and the mechanism of selective etching are proposed. eng
dc.format p. 135-140 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Journal of Non-Crystalline Solids, volume 457, issue: February eng
dc.rights embargoed access eng
dc.subject Chalcogenide glasses eng
dc.subject Spin-coating eng
dc.subject Thermal treatment eng
dc.subject Photo-induced changes eng
dc.subject Wet-etching eng
dc.subject HS-LEIS eng
dc.subject Chalkogenidová skla cze
dc.subject Spin-coating cze
dc.subject Temperace cze
dc.subject Fotoindukové změny cze
dc.subject Mokré leptání cze
dc.subject HS-LEIS cze
dc.title Influence of annealing on the optical properties, structure, photosensitivity and chemical stability of As30S70 spin-coated thin films eng
dc.title.alternative Vliv temperace na optické vlastnosti, strukturu, fotocitlivost a chemickou stabilitu tenkých vrstev As30S70 připravených spin-coatingem cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tenké vrstvy chalkogenidových skel (ChS) připravené roztokovými depozičními technikami nabízejí důležité výhody nad vrstvami deponovanými vakuovými metodami a současně jsou užitečné pro mnoho aplikací hlavně v IČ optice. Jejich příprava, které zahrnuje rozpouštění ChS v těkavých organických rozpouštědlech a následnou depozici vrstev spin-coatingem, je jednodušší a výrazně levnější než u vrstev připravených vakuovými metodami. Avšak může docházet k zabudovávání kontaminantů z použitých roztoků. Obsah organických reziduí lze však výrazně snížit vhodným tepelným režimem. Tato práce je zaměřena na studium vlivu specifických podmínek temperace a expozice UV zářením na strukturu a chemické vlastnosti vrstev ChS As30S70 připravených spin-coatingem. Výsledky ukazují nárůst indexu lomu s rostoucí teplotou temperace a současný pokles tloušťky a optické šířky zakázaného pásu. UV exponované oblasti vykazují pozitivní typ leptání v roztocích bazických aminů. Metoda HS-LEIS spektroskopie je využita pro stanovení prvkového koncentračního profilu temperovaných vrstev a prokázala téměř stabilní poměr As/S se složením blízkém výchozímu objemovému sklu. Byl navržen mechanismus UV indukovaných strukturálních změn a jejich vliv na selektivitu leptání. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnoncrysol.2016.11.035 eng
dc.identifier.wos 000393009200021 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85002377894
dc.identifier.obd 39879303 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account