K VÝVOJI METODIKY A SOUČASNÝM MOŽNOSTEM PLOŠNÝCH PRŮZKUMŮ NA VESNICI

Show simple item record

dc.contributor.author Stránská, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-01-22T11:16:48Z
dc.date.available 2018-01-22T11:16:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 1.1.2068. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69739
dc.description.abstract Cílem disertační práce je přispět k diskusi o metodě a potřebě plošného stavebněhistorického průzkumu vesnice. Předkládaná práce navazuje na metodiku vytvořenou v druhé polovině dvacátého století ve Státním ústavu pro památkové rekonstrukce měst a objektů (SURPMO) a snaží se za racionálního využití písemných pramenů a interdisciplinárního přístupu zefektivnit tuto složitou a náročnou činnost. Nedílnou součást práce tvoří tři příklady realizovaných průzkumů vesnic (Mravín, Vysoká, Hrušová), na kterých si lze ukázat současné možnosti průzkumů a jejich využití. Plošné průzkumy vesnice představují komplexní poznání sídla, které lze při zájmu společnosti úspěšně využít k ochraně tradičního obrazu našich vesnic. cze
dc.format 231 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 1.1.2068 cze
dc.subject vesnice cze
dc.subject stavebněhistorický průzkum cze
dc.subject SÚRPMO cze
dc.subject Mravín cze
dc.subject Vysoká cze
dc.subject Hrušová cze
dc.subject Village eng
dc.subject Historical building research eng
dc.subject SÚRPMO eng
dc.subject Mravín eng
dc.subject Vysoká eng
dc.subject Hrušová eng
dc.title K VÝVOJI METODIKY A SOUČASNÝM MOŽNOSTEM PLOŠNÝCH PRŮZKUMŮ NA VESNICI cze
dc.title.alternative Development of Methodology and Current Possibilities of Historical Building Research in a Village. eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Pešta, Jan
dc.contributor.referee Válka, Miroslav
dc.date.accepted 2017-12-20
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis focuses on methodology and requirement of historical building research in a village. This thesis builds on the methodology of the State Institute for Historical Monument Reconstruction (SÚRPMO) in the second half of the twentieth century and tries to make process of research more efficient with a rational use of written sources and an interdisciplinary approach. An integral part of the thesis consists of three examples of realized historical building research in villages (Mravín, Vysoká, Hrušová), which show the current possibilities of research and their use. historical building research in a village represent a complex knowledge of the settlement and history that can be used successfully to protect the traditional image of our villages. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37244
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Předseda komise představil ostatním zkoušejícím odborný profil doktorandky Mgr. Stránské a její profesní aktivity. Doktorandka komisi představila cíle, metody a výsledky své disertační práce v 30ti minutové prezentaci, po níž následovaly posudky a odborná rozprava se zodpovězením dotazů. Otázky: 1) Existují ve vč. prostředí významné soubory lidové architektury nelokalizované do vesnického prostředí? 2) Jaké je využití realizovaných plošných průzkumů lidové architektury do plánovacích podkladů pro rozvoj a urbanismus vesnického prostředí? cze
dc.identifier.stag 34262
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account