Středověké a raně novověké sklo ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sigl, Jiří
dc.contributor.author Hořínková, Aneta
dc.date.accessioned 2018-01-09T12:10:17Z
dc.date.available 2018-01-09T12:10:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69715
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je na téma: Středověké a raně novověké sklo ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. Na začátku je uvedena stručná historie a charakteristika města. Vzhledem k tomu, že je zde zpracována sbírka hradeckého muzea, nezapomene ani na popis a začátky činnosti muzea. Dále je popisován historický vývoj skla, od pravěku po 19. a 20. století, včetně typologie charakteristické pro danou dobu. V části typologie jsou uvedeny všechny možnosti zpracování skla, tvarová rozmanitost, barevné možnosti a příklady výzdoby. V závěru této kapitoly je stručný popis vybavení sklárny. Následující část představuje historii bádání, kde jsou některé výzkumy, při nichž byly nalezeny soubory skla. Zmiňuje i výzkumy zaniklých skláren. Hlavní část tvoří zpracovaná sbírka skla z Muzea východních Čech, kde jsou základní informace o jednotlivých kusech. Následuje rozbor výzkumů ze kterých sbírka pochází. Závěr bakalářské práce tvoří katalog sbírkových předmětů. První část je kresebná dokumentace s popisem a druhá část, tedy fotografická dokumentace. Nechybí ani obrazová příloha a nezbytný seznam literatury. cze
dc.format 383 s.
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Muzeum východních Čech cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject sklo cze
dc.subject středověk cze
dc.subject raný novověk cze
dc.subject bádání cze
dc.subject sbírka cze
dc.subject Museum of East Bohemia eng
dc.subject glass eng
dc.subject Middle Ages eng
dc.subject early Modern Period eng
dc.subject research eng
dc.subject collection eng
dc.title Středověké a raně novověké sklo ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové cze
dc.title.alternative Medieval and Early Modern Glass from the Collections of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Frolík, Jan
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis covers the topic: The glass of Middle Ages and Early Modern Period from the collections of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. At the beginnings a brief history and characteristic of the city is given. The collection from Hradec museum has been dealt with, that is the reason for the description of the beginnings of the Museum. Historical development of glass, from prehistoric to the 19th and 20 century, including the typology characteristic of the period is given. The chapter about typology includes all possibilities of glass processing, morphological diversity, colour options and examples of decorations. At the end of this chapter there is a brief description of the equipment of glassworks. The following section presents the history of research, including those in which the files of the glass were found. The research of defunct glassworks is mentioned as well. The main part of the thesis consists of processed glass collection of the Museum of Eastern Bohemia, where basic information about the individual pieces is involved. The analysis of research from which the collection came from follows. The conclusion of the bachelor thesis is created by the catalog of the collection. The first part is the picture documentation describing the fragments and the second part, a photographic documentation. There is also colour supplement and a list of used literature. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHP + HIST
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet