Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Klikar, Milan
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:57Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 30.11.2018. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69674
dc.description.abstract Malonová kyselina a zejména její funkční deriváty vystupují velmi často jako elektron-akceptorní prekurzory při syntézách push-pull chromoforů. V této disertační práci jsou tedy diskutovány zejména přípravy a následná využití finálních push-pull chromoforů nesoucích elektron-akceptorní skupiny na bázi malonové kyseliny a jejích derivátů jako např. malondinitrilu, alkyl-kyanacetátů a Meldrumovy resp. (thio)barbiturové kyseliny. Pro porovnání akceptorních vlastností jednotlivých derivátů malonové kyseliny byla připravena rozsáhlá série push-pull chromoforů, jež obsahují osm typů akceptorních jednotek a systematicky prodlužovaný -konjugovaný systém resp. rozsah strukturálního větvení. Vliv větvení na optoelektronické vlastnosti chromoforů byl rovněž detailně studován pomocí systematické série chromoforů založených na amino donoru a akceptorní N,N´ dibutylbarbiturové kyselině resp. malondinitrilu. Optoelektronické vlastnosti obou připravených sérií push-pull chromoforů byly zkoumány moderními analytickými metodami podpořenými teoretickými DFT kalkulacemi a získané výsledky byly kriticky diskutovány. cze
dc.format 231 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 30.11.2018. cze
dc.subject malonová kyselina cze
dc.subject push-pull chromofor cze
dc.subject elektron-donor/akceptor cze
dc.subject optoelektronické vlastnosti cze
dc.subject Knoevenagelova kondenzace cze
dc.subject malonic acid eng
dc.subject push-pull chromophore eng
dc.subject electron-donor/acceptor eng
dc.subject optoelectronic properties eng
dc.subject Knoevenagel condensation eng
dc.title Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů cze
dc.title.alternative Malonic acid derivatives as acceptor parts of push-pull chromophores eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.contributor.referee Zima, Vítězslav
dc.date.accepted 2017-11-24
dc.description.abstract-translated Malonic acid, and in particular its functional derivatives, appear very often as electron-acceptor precursors used in synthesis of push-pull chromophores. This dissertation thesis mainly focuses on the preparation and subsequent utilization of final push-pull chromophores bearing electron-acceptor units based on malonic acid and its derivatives such as malononitrile, alkyl cyanoacetates, Meldrum´s and (thio)barbituric acid, respectively. In order to compare the acceptor properties of the particular malonic acid derivatives, extensive series of push-pull chromophores with systematically extended -conjugated system and degree of branching has been prepared. These chromophores possess eight types of acceptor malonic units. The effect of branching has also been studied in detail. For this purpose, a systematic series of chromophores based on amino donor and N,N'-dibutylbarbituric acid as well as malononitrile acceptor, respectively has been prepared. The optoelectronic properties of both series of push-pull chromophores have been investigated by modern analytical methods supported by theoretical DFT calculations and the obtained results have been critically discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37179
dc.thesis.degree-program Organická chemie cze
dc.description.defence ZÁPIS O OBHAJOBĚ DISERTAČNÍ PRÁCE Ing. Milan Klikar: "Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů." Účast: dle přiložené prezenční listiny. Obhajobu zahájil předseda komise - prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Poté konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové z pětičlenné komise (prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. se omluvil), dva oponenti a školitel. Předseda dále konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Poté krátce představil doktoranda. Uvedl, že byly splněny všechny požadavky studijního a zkušebního řádu a informoval členy komise o vykonaných zkouškách a jejich výsledku. Rovněž konstatoval, že doktorand absolvoval dne 25. 5. 2017 Státní doktorskou zkoušku s výsledkem "vyhověl". Ve funkci vedoucího Ústavu organické chemie a technologie prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. vyjádřil kladný postoj pracoviště k práci uchazeče. Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. poté seznámil komisi se svým posudkem školitele. Ing. Milan Klikar poté přednesl teze své disertační práce. Jeho asi 30-ti minutový projev byl hodnocen jako velmi zajímavý, podrobný a demonstrující uchazečovu orientaci ve studované problematice. Přítomní oponenti přednesli své oponentské posudky. Dále Ing. Milan Klikar reagoval na všechny připomínky ke spokojenosti přítomných oponentů a své odpovědi předal rovněž předem písemně (jsou přílohou tohoto zápisu). V následné otevřené veřejné diskusi zazněly následující dotazy a připomínky: prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Používá se v podobných systémech také nitroskupina místo nitrilové skupiny. doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. U série látek A jste získal vždy E-izomery? Proč jste si vybrat Dess-Martinovo činidlo k oxidaci primární alkoholické skupiny? prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. Nebylo by lepší použít ester kyanoctové kys. místo kyanoctové kys. Proč jste si vybral právě thiofen a ne např. furan? U látky A12 je donorem dusík či síra? doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. Jaký je význam zavedení dvojné vazby v první sérii a trojné vazby ve druhé sérii. Je lepší dvojná nebo trojná vazba? Sloučenina A12: proč jste si zvolil zavedení piperidinu a ne např. diethylaminu či pyrrolidin? Je známa také modifikace indan-1,3-dionu s nitroskupinami? Na všechny vznesené dotazy a připomínky doktorand odpověděl k plné spokojenosti členů komise. Předseda komise konstatoval, že k předložené disertační práci nepřišla další písemná vyjádření. Po skončení veřejné části obhajoby členové komise a oponenti na neveřejném zasedání zhodnotili průběh obhajoby i kvalitu samotné disertační práce. V diskusi bylo mimo jiné konstatováno a komisí odsouhlaseno, že předložená práce byla publikována formou dvou článků v impaktovaných časopisech a že podíl studenta na předložených publikacích je zásadní (u obou prací je prvním autorem). Posléze členové komise upravili hlasovací lístky. Na základě výsledku tajného hlasování (viz přiložený protokol) předseda komise konstatoval, že výsledek obhajoby je "splněno" Na závěr zasedání vyhlásil předseda výsledek hlasování s tím, že v souladu se Studijním a zkušebním řádem doktorandského studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podá děkanovi této fakulty prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. návrh, aby byl Ing. Milanu Klikarovi udělen akademický titul "doktor" V Pardubicích, dne 24. listopadu 2017 prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. předseda komise doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. člen komise prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. člen komise prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. . člen komise doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. člen komise prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. oponent doc. Ing. Vítězslav Zima, DSc. oponent Ing. Markéta Svobodová, Ph.D. tajemník cze
dc.identifier.stag 34601


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet