RUTH KLINGER. Svědkyně jedné epochy

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Vlčková, Olga
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:44Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 6.11.2020. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69666
dc.description.abstract Tato práce se věnuje zapomenuté herečce, novinářce a posléze vysoké státní úřednici Ruth Klinger (1906 - 1989). Začíná obdobím od jejího narození v roce 1906, důraz je kladen především na její uměleckou kariéru ve dvacátých až čtyřicátých letech a končí rokem 1953, kdy hrdinka pracovala v diplomatických službách. Klinger se narodila v Praze do židovské německojazyčné rodiny. Díky antisemitským útokům v roce 1919 zemřela její matka. A právě ztráta rodinného zázemí a život bez jistot provázely Klinger po většinu sledovaného období. Její velkou jistotou však byl příklon k sionismu a jednoznačné uvědomění si židovské identity. Za profesi si Ruth Klinger zvolila herectví. Vystudovala pražskou německou Akademii pro hudbu a dramatická umění v Praze a posléze odešla (1926), jako většina německojazyčných herců té doby, do centra divadelního dění, Berlína. Zde založila kabaret Kaftan hrající v jidiš. V roce 1933, po nástupu Adolfa Hitlera k moci, Klinger emigrovala do Palestiny, kde pokračovala v umělecké tvorbě. Po konci druhé světové války se Klinger vrátila do rodného města, kde zjistila, že téměř celá rodina zahynula v koncentračních táborech. Po znárodnění a vítezství komunistické strany si Klinger uvědomila, že o domov v Československu definitivně přišla. Vzdala se také své původní profese herečky a začala pracovat ve službách nově vzniklého Státu Izrael. cze
dc.format 168 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce bude přístupná od 6.11.2020. cze
dc.subject herečka cze
dc.subject sionismus cze
dc.subject židovské divadlo cze
dc.subject Actress eng
dc.subject Sionism eng
dc.subject Jewish Theatre eng
dc.title RUTH KLINGER. Svědkyně jedné epochy cze
dc.title.alternative RUTH KLINGER. A Witness of an Era eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Havlíčková, Margita
dc.contributor.referee Lindovská, Naděžda
dc.date.accepted 2017-11-06
dc.description.abstract-translated This work is dedicated to Ruth Klinger (1906 - 1989), a forgotten actress, journalist, and a high government official. It begins with the period of Klinger?s birth in 1906, stressing her artistic career in the 1920s and 1940s, and finishes in 1950 when Klinger worked in diplomatic services. Klinger was born in Prague into a Jewish German speaking family. Due to an anti-Semitic attack in 1919 died Klinger?s mother. The loss of family, safety, and an insecure life marked Klinger for the period with which this work deals. However, she found safety in Zionism and a clear realisation of her Jewish identity. As her profession, Ruth Klinger chose acting. She studied at the Prague German Academy of Music and Dramatic Arts and after graduating, she followed many German speaking actors of the period and left Prague for Berlin?the centre of theatre art. In Berlin she founded the very first Yiddish cabaret in Berlin. In 1933 after the rise to power of Adolf Hitler, Klinger immigrated to Palestine, where she tried to continue their artistic careers. After the end of the Second World War, Klinger returned to her native city only to discover that almost her entire family perished in concentration camps. After the victory of Communists in Czechoslovakia and nationalisation, Klinger realised that she finally lost her home. She gave up her original acting profession of and began to work in the services of a newly established State of Israel. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37212
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Uchazečka představila téma své dizertační práce. Zdůvodnila jeho výběr, seznámila komisi s metodickými východisky a etapami svého výzkumu. Po přečtení posudků obou oponentek zodpověděla jejich dotazy, jakož i dotazy ostatních členů komise. Poté následovala závěrečná rozprava. Otázky: 1) Význam osobnosti R. Klinger. 2) Kontexty sionismu v českých zemích a střední Evropě. cze
dc.identifier.stag 34264


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet