Restaurování sádrového modelu pomníku Jana Husa na Staroměstské náměstí od Stanislava Suchardy; Možnosti využití laseru v kontextu tradičních a současných metod čištění povrchově neupravených sádrových odlitků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Mrověc, Pavel
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:16Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69654
dc.description.abstract Praktická část diplomové práce se zabývala komplexním restaurování sádrové plastiky modelu pomníku Jana Husa na Staroměstské náměstí od sochaře Stanislava Suchardy. Zpráva obsahuje textovou část, fotografickou část dokumentující restaurování obrazově, grafickou část i přílohy z laboratorní analýzy. Teoretická část se zabývá průzkumem a vyhodnocením možnosti čištění povrchově neupravené sádry laserem. Rešerše daného tématu shrnuje současné poznatky a možnosti čištění sádry, experimentální část dokumentovala na vytvořených vzorcích účinky čištění laserem a případová studie se zaměřuje na aplikaci poznatků na konkrétní sádrová díla. cze
dc.format 226 s., Přílohy 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject Jan Hus cze
dc.subject Sucharda cze
dc.subject sádra cze
dc.subject odlitek cze
dc.subject čištění cze
dc.subject laser cze
dc.subject Restoration eng
dc.subject Jan Hus eng
dc.subject Sucharda eng
dc.subject plaster cast (gypsum eng
dc.subject plaster of paris) eng
dc.subject cleaning eng
dc.subject laser eng
dc.title Restaurování sádrového modelu pomníku Jana Husa na Staroměstské náměstí od Stanislava Suchardy; Možnosti využití laseru v kontextu tradičních a současných metod čištění povrchově neupravených sádrových odlitků cze
dc.title.alternative Restoration of the model of Jan Hus monument for Old town square of sculptor Stanislav Sucharda; The possibilities of laser in the context of traditional and contemporary methods of cleaning the surface of untreated plaster casts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-09-20
dc.description.abstract-translated The practical part of the diploma thesis deals with the complex restoration of plaster model of Jan Hus monument for the Old Town Square by the sculptor Stanislav Sucharda. The restoration report contains a text part, a photographic part documenting the restoration with pictures, graphical part and the annexes from the laboratory analysis. The theoretical part deals with the research and evaluation of the possibility of cleaning untreated plaster surfaces with laser. The research of the topic summarizes the current knowledge and possibilities of plaster cleaning, the experimental part documented the effects of laser cleaning on the created artificial samples and the case study focuses on the application of knowledge on particular plaster casts. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36994
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Obhajoba byla dobře strukturovaná a na dopňující dotazy reagoval student s velkým přehledem. cze
dc.identifier.stag 34199
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account