Využití chaperonů v přípravě medicinálně významných rekombinantních proteinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heidingsfeld, Olga
dc.contributor.author Hájek, David
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:32Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69420
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím chaperonů v přípravě medicinálně významných rekombinantních proteinů. Po stručném úvodu, který se věnuje vzniku proteinů, následuje kapitola zabývající se chaperony obecně. Tato kapitola vysvětluje, k čemu v buňce slouží a představuje základní komplexy chaperonů nacházející se v prokaryotické buňce. Další část práce je věnována rekombinantním proteinům, konkrétně historii a expresním systémům, ve kterých je možné rekombinantní proteiny produkovat. Následně jsou rozebrány jednotlivé části expresního vektoru, tedy například promotor, selekční marker, afinitní značka a další komponenty. V této kapitole je také uvedeno využití chaperonů k získání proteinů z inkluzních tělísek, do kterých se proteiny často formují při expresi v cizím hostiteli. Na konci práce jsou uvedeny kmeny bakterie Escherichie coli, které se často používají k výrobě rekombinantních proteinů. V samotném závěru jsou poté uvedeny jednotlivé proteiny, které se mohou vyrábět rekombinantní technologií v prokaryotické buňce. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chaperony cze
dc.subject rekombinantní proteiny cze
dc.subject escherichia coli cze
dc.subject expresní vektory cze
dc.subject chaperones eng
dc.subject recombinant proteins eng
dc.subject escherichia coli eng
dc.subject expression vector eng
dc.title Využití chaperonů v přípravě medicinálně významných rekombinantních proteinů cze
dc.title.alternative Use of chaperones in the preparation of medically relevant recombinant proteins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The bachalor thesis is focused on usage of chaperones in the preparation of medically significant recombinant proteins. After the brief introduction about protein synthesis, the chapter about chaperones in general comes. This chapter explains the role of chaperones in the cell and introduces basic complexes of chaperones located in the prokaryotic cell. Next part of this thesis is devoted to recombinant proteins especifically to the history and expression systems, in which recombinant proteins can be produced. Then there is a part about each component of expression vectors, such as promoter, selection marker, affinity tag and other components. In this chapter is also mentioned usage of chaperons to obtain proteins from inclusion bodies into which proteins often form after expression in foreign host. At the end of this thesis strains of bacteria Escherichia coli, which are commonly used for production of recombinant proteins are described. At the very end individual proteins, which can be produced by recombinant technology in prokaryotic cells are described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36654
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32754
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account