Exprese cytochromů P450 v mozku a jejich role v metabolismu endogenních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šiller, Michal
dc.contributor.author Mikulíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:25Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69404
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí stěžejních informací o cytochromech P450. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První část se zaměřuje na vymezení pojmu cytochrom P450, dále se snaží objasnit vznik názvosloví a popsat strukturu s charakteristickými znaky. Druhá část poskytuje náhled na konkrétní cytochromy P450, které se nacházejí v mozku a snaží se je blíže specifikovat. Poslední část je věnována metabolismu. Cílem práce je získat základní informace o cytochromech P450, ukázat na jejich dělení a zdůraznit jejich stěžejní role zejména v oblasti mozkové tkáně. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mozek cze
dc.subject cytochrom P450 cze
dc.subject endogenní látky cze
dc.subject exogenní látky cze
dc.subject proteiny cze
dc.subject metabolismus cze
dc.subject rodiny cytochromů P450 cze
dc.subject podrodiny cytochromů P450 cze
dc.subject brain eng
dc.subject cytochrome P450 eng
dc.subject endogenous substance eng
dc.subject exogenous substance eng
dc.subject proteins eng
dc.subject metabolism eng
dc.subject family cytochromes P450 eng
dc.subject subfamily cytochromes P450 eng
dc.title Exprese cytochromů P450 v mozku a jejich role v metabolismu endogenních látek cze
dc.title.alternative Expression of cytochromes P450 in brain and their role in metabolism of endogenous compounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the summary of the key information about the cytochromes P450. The theoretical part is divided into the three chapters. The first part is focused on definition of cytochrome P450, tries to explain the emergence of terminology and describes the structure with the main characteristics. The second part provides insight into specific cytochromes P450, which are located in the brain and tries to specify them. The last part is dedicated to metabolism. The main aim of this work is obtain the main information about cytochromes, show their division and emhasizes their main role especially in brain area. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36707
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 30084
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account