Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Špaček, Jan
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:37Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69179
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na systém vězeňství a oblasti spadající pod jeho rámec. V rámci teoretické části jsou zde vymezeny pojmy náležící resocializaci, programům zacházení, výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou zde vymezeny oblasti spojené se sexuálními deviacemi včetně jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Empirická část je tvořena pomocí triangulace, která obsahuje primárně kvantitativní přístup. Ten je tvořen dotazníkovou metodou, která je realizována s odsouzenými s a bez nařízené sexuální ochranné léčby. Sekundární část zde tvoří kvalitativní přístup, který je tvořen dvěma částmi. Hlavní je metoda polostrukturovaného rozhovoru s odbornými zaměstnanci věznice. Kvalitativní přístup uzavírá obsahová analýza dokumentů. Ta vychází z dokumentů získaných ve věznici Kuřim. Ty obsahují konkrétní programy zacházení a veškeré aktivity poskytované věznicí. Výsledky empirické části jsou shrnuty na konci této práce včetně návrhů a opatření. cze
dc.format 114 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject resocializace cze
dc.subject program zacházení cze
dc.subject trest odnětí svobody cze
dc.subject sexuální deviace cze
dc.subject sexuologické ochranné léčení cze
dc.subject vězeňství cze
dc.subject resocialization eng
dc.subject treatment program eng
dc.subject prison sentence eng
dc.subject sexual deviations eng
dc.subject sexology protective treatment eng
dc.subject prison system eng
dc.title Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení cze
dc.title.alternative Specifics of Resocialization Convicts in the Process of Sexology Protective Treatment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the topic of the specifics of resocialization convicted in the process of sexological protective treatment. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the prison system and the areas within its framework. Within of the theoretical part are defined the terms belonging to resocialization, treatment programs, execution of imprisonment. There are also areas related to sexual deviations, including their classification, diagnosis and treatment. The empirical part is formed by triangulation, which primarily contains quantitative approach. It consists of a questionnaire method that is implemented with convicts with and without directed sexual protection treatment. The secondary part here is a qualitative approach that consists of two parts. The main method is a semi-structured interview with professional prison staff. Qualitative approach concludes content analysis of documents. This is based on documents obtained at Kurim Prison. These include specific treatment programs and all activities provided by the prison. The results of the empirical section are summarized at the end of this thesis, including proposals and measures. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36772
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Student přistoupil k obhajobě bakalářské práce řádně připravena.Zodpověděl všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 32695
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account