Specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Škorpíková, Dana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:00Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69021
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi" se zabývá získáváním informací o komunikaci s onkologicky nemocnými dětmi. Teoretická část popisuje historii a vznik oboru dětské onkologie, specifika dětské onkologie, nejčastější nádorová onemocnění, vyskytující se v dětské onkologii a specifika komunikace, kterými by se měli lékařští i nelékařští pracovníci řídit. Poslední část teorie se zaměřuje na nadační fondy v České republice, které pomáhají onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Výzkumná část obsahuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů, které zjišťují skutečnou podobu komunikace s onkologicky nemocnými dětmi. cze
dc.format 58 s. (85 012 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětská onkologie cze
dc.subject onkologická onemocnění cze
dc.subject dětské hospice cze
dc.subject nadace cze
dc.subject specifika komunikace cze
dc.subject child oncology eng
dc.subject oncological diseases eng
dc.subject children's hospice eng
dc.subject foundations eng
dc.subject specifics of communication eng
dc.title Specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi cze
dc.title.alternative Specifics of communication with oncologically-ill children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated The bachleor thesis "Specifics of communication with oncologically-ill children" deals with the attaintment of information on communication with oncologically-ill children. The theoretical part describes the history and origin of pediatric oncology as a field, the specifics of children´s oncology, the most common cancers present in children´s oncology and the specifics of communication that both medical and non-medical staff should follow. The last part of the theory focuses on endowment funds in the czech republic that helps to oncologically- ill children and their families. The research part contains the results of semi- structured interviews that investigate the real from of communication with children patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36971
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Podle čeho jste vybírala respondenty a proč pravě těchto pět sester bylo do výzkumu zařazeno? 2. Respondentka č. 3 uvedla, že napřiklad při odběru řekne, že "štípne včelka" - je toto přirovnání podle Vás vhodné? 3. Jak se Vám osobně během absolvování praxe komunikovalo s onkologicky nemocnými dětmi? Co bylo pro Vás komunikačně nejtěžší? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33424
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account