Rodičovství a výchova z pohledu současných rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Růžičková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68887
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rodičovstvím a výchovou z pohledu současných rodičů, především tím, jaký výchovný styl převažuje v dnešní době. Práce je členěna na dvě části teoretickou a praktickou. Část teoretická je zaměřena na rodinu, její funkce, typy a současné pojetí, na rodičovství v kompletních i neúplných rodinách a na výchovu, konkrétně na historii výchovy, výchovné činitele, výchovné styly a v neposlední řadě odměny a tresty. Pro napsání praktické části bakalářské práce byl zvolen kvantitativní výzkum, který byl prováděn formou dotazování pomocí dotazníků vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek představovaly rodiny s alespoň 1 dítětem, kterému byl v době výzkumu minimálně 1 rok. Veškerá zvolená metodologie je popsána v praktické části bakalářské práce. Hlavním cílem práce bylo zjistit pojetí rodičovství a výchovy současných rodičů - zda převažuje výchovný styl liberální, demokratický nebo autoritářský. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodičovství cze
dc.subject výchova cze
dc.subject rodina cze
dc.subject formy výchovy cze
dc.subject mladí lidé cze
dc.subject parenting eng
dc.subject education eng
dc.subject family eng
dc.subject forms of education eng
dc.subject young people eng
dc.title Rodičovství a výchova z pohledu současných rodičů cze
dc.title.alternative Parenting and education from the perspective of today's parents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic Parenting and education from the perspective of today's parents, especially what parenting style prevails nowadays. The work is divided into two parts theoretical and practical one. Theoretical part is focused on the family, its function, types and current concepts, on parenting in complete and incomplete families and education, specifically on the history of education, educational factors, educational styles and rewards and punishments. For practical part of the bachelor's thesis was chosen quantitative research and it was conducted by using own designed questionnaires. The research sample are families with at least one child who is at least one year old during the research. All of the methodology, which is used in the work, is described in the practical part of the work. Main goal of the work was to find out which the concept of parenting and education of current parents - whether the prevailing parenting style liberal, democratic or authoritarian. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35771
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Uchazečka představila práci~v cílech, procesech, metodách a výsledcích. Zodpověděla dotazy komise.\par} cze
dc.identifier.stag 32632
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account