Podmínky pro výkon práce řidiče silniční nákladní dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Vymetal, Karel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68751
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje hlavní podmínky pro výkon práce profesionálního řidiče silniční nákladní dopravy. Práce je zaměřena zejména na podmínky, které musí být splněny před tím, než je možné povolání profesionálního řidiče vykonávat. Práce předkládá návrhy pro zjednodušení získání potřebných řidičských oprávnění, zdravotní způsobilosti a profesní způsobilosti. Součástí této práce je i zhodnocení předložených návrhů. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podmínky pro řidiče cze
dc.subject profesionální řidiči cze
dc.subject řidičské oprávnění cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject školení řidičů cze
dc.subject zdravotní způsobilost cze
dc.subject driver conditions eng
dc.subject professional drivers eng
dc.subject driver license eng
dc.subject road haulage transport eng
dc.subject driver education training eng
dc.subject occupational health eng
dc.title Podmínky pro výkon práce řidiče silniční nákladní dopravy cze
dc.title.alternative Requirements for the work of a truck driver in road haulage transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bulíček, Josef
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyses the main conditions for the profession of a truck driver. The paper's main focus are mainly those conditions that have to be met before it is possible to work as a professional truck driver. This work presents suggestions that simplify the process of gaining necessary driving licenses and sanitary arrangements. Part of the paper is also an evaluation of those suggestions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36238
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí. Vedoucí bakalářské práce uvedl, že student prezenční formy studia si přinesl téma z praxe a bylo mu schváleno. Pro řešení využíval zkušenosti získané během studia, především z předmětů Provozování silniční dopravy I až III. Na práci pracoval průběžně. Dílčí dosažené výsledky předával průběžně ke konzultacím v tištěné podobě a ke konci i v elektronické podobě. V práci se objevovaly hovorové výrazy a pravopisné chyby. Na připomínky vedoucího práce reagoval a zapracovával je do bakalářské práce. Práci odevzdal v předstihu před termínem odevzdání.Oponent bakalářské práce v posudku uvedl, že na str. 39 je chybně uvedeno, že zkouška profesní způsobilosti je vykonána na dopravním úřadě podle trvalého pobytu žadatele. Žádost se podává podle místa školicího střediska (zjednodušeně vyjádřeno). Primární záměr návrhu změn lhůt v oblasti přezkoumávání zdravotní způsobilosti (kap. 2.2) je chvályhodný, nastavení konkrétních lhůt je ale především nutně podložit statistikami a výzkumy v oboru lidského zdraví. Rozhodně nelze souhlasit s tvrzením: "neprofesionálního řidiče si lidově řečeno 47 let nikdo nevšimne" str. 52). Forma některých vyjádření je spíše popularizační, než odborná (viz např. uvedený příklad str. 52, ale i jiná vyjádření). cze
dc.identifier.stag 32850
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account