Lakování náhradních dílů pro vozy Škoda Auto, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Pracná, Vendula
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68653
dc.description.abstract Předložená diplomová práce je věnována problému zajištění lakování náhradních dílů pro společnost Škoda Auto a. s. V diplomové práci jsou využity metody pro definování problému, volbu kritérií, stanovení variant možných řešení a výběru finálního řešení problému. V práci je využita metoda Ishikawa diagramu pro nalezení primárních a sekundárních příčin problému. Dále je definován komplexní cíl projektu metodou SMART a jsou zvoleny limitní a hodnotící kritéria. Hodnotícím kritériím jsou Saatyho metodou přiřazeny váhy. Metodou brainstormingu jsou navrženy možné varianty řešení problému strategií "vyrob" nebo "kup". Finální varianta je poté vybrána pomocí výpočetní metody lineárních dílčích funkcí užitku. K porovnání byla provedena analýza citlivosti na změnu nákupní ceny od dodavatele a na změnu preference kritérií. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní díly cze
dc.subject automobilový průmysl cze
dc.subject Ishikawa diagram cze
dc.subject strategie "vyrob" nebo "kup" cze
dc.subject Saatyho metoda cze
dc.subject metoda lineárních dílčích funkcí užitku cze
dc.subject analýza citlivosti cze
dc.subject spare parts eng
dc.subject automotive industry eng
dc.subject Ishikawa diagram eng
dc.subject "make" or "buy" strategy eng
dc.subject Saaty´s method eng
dc.subject method of linear sub-functions of utility eng
dc.subject sensitivity analysis eng
dc.title Lakování náhradních dílů pro vozy Škoda Auto, a. s. cze
dc.title.alternative Varnishing of spare parts for Škoda Auto, a. s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bauer, Libor
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis deals with the problem of providing spare parts varnishing for Škoda Auto a. s. The diploma thesis uses methods for defining the problem, setting criteria and options for possible solutions and choosing the final solution of the problem. The Ishikawa diagram is used to find the main causes and problems of the project. Project's overall goal isdefined by the method SMART. The limit and evaluation criteria are assigned. To evaluation criteria are according to Saaty's method assigned the scales. The brainstorming method suggests possible solutions to the problem of "make" or "buy" strategies. The final variant is then selected using the computational method of linear sub-functions of utility. Forcomparison, a sensitivity analysis was made by changing supplier purchasing prices and changing preference of criteria. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36370
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31061
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account