Depoty z doby laténské na území bývalého Československa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Machara, Filip
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:21Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68578
dc.description.abstract Tato bakalářská práce sleduje nemincovní depoty z mladší doby železné na území České a Slovenské republiky. Jejím primárním úkolem je pokusit se analyzovat některá základní fakta spojující problematiku fenoménu deponování. Stěžejní je vypracování seznamu lokalit, obsahující jednotlivé sledované skutečnosti, které jsou rozčleněny dle informační validity. Dále je sledována chronologie depotů, která je dokladem frekvence deponování v jednotlivých časových úsecích mladší doby železné. Následně jsou sledovány vnější souvislosti spojené s deponováním, včetně přírodních podmínek a výškopisného rozpoložení. V závěrečné části práce je věnován prostor vnitřním souvislostem, které depoty spojují, zejména pak jejich hmotné náplni, jež byla následně rozdělena do několika skupin, a krátkému zhodnocení sledovaných skutečností. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject laténská kultura cze
dc.subject nemincovní depot cze
dc.subject mladší doba železná cze
dc.subject nálezové okolnosti cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Slovenská republika cze
dc.subject La Tène culture eng
dc.subject non-coinal hoard eng
dc.subject late Iron Age eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Slovak Republic eng
dc.title Depoty z doby laténské na území bývalého Československa cze
dc.title.alternative La Tène Culture Depots in the Area of Former Czechoslovakia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mangel, Tomáš
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis follows late Iron Age non-coinal hoards from Czech and Slovak Republic territory. Primary task is to try to analyze some of the basic facts linking the issue of the phenomenon of deposit. Crucial is creating an inventory of sites containing individual observed facts, which are categorized according to the validity of the information. Furthermore, the chronology of the hoards is studied, which demonstrates the deposition rate in individual periods late Iron Age. Subsequently observed external relationships associated with depositing, including natural conditions and altimetry. The final section is devoted to inner space contexts, especially their material content, which was subsequently divided into several groups and a brief assessment of the overall facts observed. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35884
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Student nejprve seznámil s námětem své práce, metodami a s dosaženými výsledky. Následně byly přečteny posudky školitele a oponenta. O otázkách vznesených v posudcích a rozpravě proběhla krátká diskuse. cze
dc.identifier.stag 26756
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account